Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 60/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 25. 7. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6168/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komory VD Hněvkovice jez, ř. km 208,89, a VD Hněvkovice přehrada, ř. km 210,390,
dne 24.07.2019 od 8:00 hodin do 14:30 hodin

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komory VD Hněvkovice jez a VD Hněvkovice přehrada jsou mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, je plavba přes plavební komory VD Hněvkovice jez, ř. km 208,89, a VD Hněvkovice přehrada, ř. km 210,390, zastavena z důvodu přerušení dodávky elektrické energie ze strany dodavatele.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. července 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 6168/PH/19

 

© Státní plavební správa
Zpět