Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 64/2019

kterým se vymezuje část vodní cesty (přehradní nádrž Těrlicko) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě - provozování vodních skútrů a jetsurfů

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1865/PR/19 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na přehradní nádrži Těrlicko část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů (dále vymezená vodní plocha). Vymezená vodní plocha je umístěna při pravém břehu přehradní nádrže v katastrálním území Horní Těrlicko (obec Těrlicko) a je tvořena pásem vodní plochy obdélníkového tvaru o délce cca 500 m a šířce cca 100 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování, vodní skútry a jetsurfy je možné provozovat každý den v období
  od 1. května do 30. září v době od 10:00 do 18:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • Tři bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem přehrady ve vzdálenosti cca 170 m od sebe. Vzdálenost všech těchto bójí od břehu bude cca 50 m.
  • Další tři bóje budou umístěny na úrovni výše uvedených bóji souběžně s pravým břehem přehrady ve vzdálenosti cca 150 m od břehu.

   Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,5 m a výšce nad hladinou min. 0,5 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů v žádném případě překračovány.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na pravém břehu přehradní nádrže Těrlicko osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

  Signální znaky budou umístěny takto:
  „Znaky č. 1“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 45´ 49,3´´N, 18° 30´ 25,8´´E.
  „Znaky č. 2“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 45´ 44,6´´N, 18° 30´ 0,3´´E.

 4. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou bílé barvy. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky na začátku a na konci celé vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  Denně od 1. 5. do 30. 9., 10:00 – 18:00 h
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo.
  Vodní skútry nebo jetsurfy – max. 4 plavidla.
  Nelze provozovat zároveň vodní lyžování a vodní skútry, jetsurfy.
  Nelze provozovat zároveň jetsurfy a skútry.

 5. Na pravém břehu přehradní nádrže Těrlicko, v prostoru vymezené vodní plochy bude umístěno signalizační zařízení se žlutým balónem o průměru min. 0,8 m, provedené tak, aby bylo možné vyvěsit předepsaný žlutý balón dobře viditelně z vodní cesty do výše 4 m nad vodní hladinu. Signalizační zařízení bude umístěno cca (dle situačního nákresu) takto: souřadnice – 49° 45´ 47´´N, 18° 30´ 13´´E.
 6. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen vyvěsit žlutý balón upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi nad vodní hladinu do předepsané výše 4 m.
 7. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat 1 plavidlo pro vodní lyžování nebo 4 vodní skútry nebo 4 jetsurfy. Souběžné provozování vodního lyžování a vodních skútrů nebo jetsurfů není povoleno. Souběžné provozování vodních skútrů a jetsurfů současně není rovněž povoleno.
 8. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu, musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 9. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkových tabulkách.
 10. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 11. Provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 12. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 13. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodního lyžování, vodních skútrů nebo jetsurfů odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 14. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 15. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit událost příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 16. V době provozování vodního lyžování a provozování vodních skútrů a jetsurfů je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 17. Provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností  nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů, jetsurfů a vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že vodní lyžování a jetsurfy lze provozovat pouze ve vymezených plochách a vodní skútry jsou určeny nejen pro průběžnou plavbu, ale i pro figurální a akrobatickou plavbu, při které nemohou být dodržena některá pravidla plavebního provozu a která smí být provozována pouze ve vymezených plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě i vymezení takové části vodní cesty na přehradní nádrži Těrlicko.

Státní plavební správa projednala dne 25. března 2019 v sídle obce Těrlicko návrh opatření obecné povahy ve věci vymezení vodní plochy pro provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů umístěné u pravého břehu přehradní nádrže Těrlicko a podmínky týkající se provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů ve vymezené vodní ploše se  zástupci Obce Těrlicko a zástupci správce vodní cesty – Povodí Odry, s. p. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy. Na jednání se k věci vyjádřili zástupci povodí Odry, s. p. Tito požadovali a navrhovali zmenšení vymezené vodní plochy s ohledem na provozování plachetnic, změnu velikosti použitých bóji a jejich počtu.

Požadavky a závěry, vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k provozování vymezené vodní plochy a vedoucí k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto opatření obecné povahy. Rovněž byl upraven i situační náčrt, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že na dané vodní cestě nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu účelovou bez zákazu plavby plavidel se spalovacími motory.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě přehradní nádrž Těrlicko část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy a na úřední desce Obecního úřadu Těrlicko po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 8. srpna 2024.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 24. 7. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 1865/PR/19

Příloha

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Těrlicko, Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.


Příloha

Situace umístění vymezené vodní plochy a plavebního značení

Obrázek: Příloha k OOP č. 64/2019

© Státní plavební správa
Zpět