Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 65/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 10. 8. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6439/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
přes plavební komoru Roztoky, ř. km 35,95,
a přes velkou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,20,
od 05.08.2019 od 7:00 hod do 09.08.2019 do 17:00 hod.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komora Roztoky je mimo provoz. Po dobu zastavení provozu velké plavební komory Praha-Podbaba bude proplouvání zajišťováno malou plavební komorou Praha‑Podbaba.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, podané dne 19.07.2019, rozhodla o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Roztoky, ř. km 35,95, a přes velkou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,20, od 05.08.2019 od 7:00 hod do 09.08.2019 do 17:,00 hod. Uvedené zastavení provozu je akceptovatelné s ohledem na odstávku plavebního kanálu Vraňany – Hořín.

Plavba přes plavební komoru Roztoky je zastavena z důvodu opravy pohonu horních vrat a přes velkou plavební komoru Praha-Podbaba je zastavena z důvodu prací mimořádné technicko-bezpečnostní prohlídky horních vrat za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

 

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 25. července 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 6439PH/19

© Státní plavební správa
Zpět