Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 66/2019

kterým se na vodní cestě Vltava, na nádrži vodního díla Vrané nad Vltavou, vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6696/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na nádrži vodního díla Vrané nad Vltavou vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, při pravém břehu, v ř. km 76,20 až ř. km 76,60 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 80 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry je možné provozovat každý den od 10 hodin do 17 hodin v období od 1. 6. do 30. 9. daného kalendářního roku.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Pět bójí bude umístěno ve vzdálenosti 100 m od sebe souběžně s pravým břehem. Vzdálenost těchto bójí bude 80 m od břehu. Na začátku a na konci vyznačeného prostoru bude na kolmici k pravému břehu umístěna vždy 1 další bóje tak, že tato bóje bude ve středu těchto bočních stran. Celkem bude tedy umístěno 7 bójí. Bóje budou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodních skútrů v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Denně od 1. 6. do 30. 9.
  10–17 hod
  Max. 2 plavidla

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně max. dvě plavidla
 5. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 6. Provozování vodních skútrů se povoluje na dobu do 30.09.2020 od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – vodních skútrů a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že vodní skútry jsou určeny nejen pro průběžnou plavbu, ale i pro figurální a akrobatickou plavbu, při které nemohou být dodržena některá pravidla plavebního provozu a která smí být provozována pouze ve vymezených plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě vymezení takové části vodní cesty i na nádrži vodního díla Vrané nad Vltavou. Neexistence takto vymezené části vodní cesty na této vodní nádrži zvyšuje riziko, že k nepovolenému způsobu plavby vodních skútrů bude docházet v běžném plavebním provozu, což mimo jiné potvrdili starostové obcí Davle a Vrané nad Vltavou.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů na vymezené vodní ploše umístěné na Vltavě, při pravém břehu, v ř. km 76,20 až ř. km 76,60 dne 19.06.2019 v sídle OÚ Městyse Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle, za účasti zástupců Městyse Davle, obce Měchenice a správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik.

Na jednání byly domluveny a upraveny na návrh zástupců obcí parametry vymezené vodní plochy tak, že provoz vodní plochy bude probíhat v období od 1. června do 30. září v délce trvání 2 roky, denní provozní doba je stanovena od 10–17 hodin s max. počtem dvou vodních skútrů provozovaných v ploše souběžně.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé ze zmíněného projednání, jež se vztahují k provozování výše uvedené vodní plochy a k zajištění plavební bezpečnosti jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Vltava část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n) zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností, byl vyvěšen dne 21.06.2019 na úřední desce Státní plavební správy a na úřední desce obce Měchenice a na úřední desce Městyse Davle po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu).

Ve stanovené lhůtě byla vznesena následující připomínka:

Dne 10.07.2019 podala obec Měchenice připomínku k návrhu opatření obecné povahy č. 31/2019. Ve svém podání obec Měchenice uvádí: „Návrh opatření byl projednán na veřejném zasedání dne 17.06.2019. S návrhem opatření nesouhlasilo celé zastupitelstvo. Zdůvodnění:

 1. provoz skútrů způsobí nadměrný hluk, který bude rušit část občanů Měchenic;
 2. dojde k dalšímu znečištění vody Vltavy;
 3. provozovatelé skútrů nebudou dodržovat stanovené režimy;
 4. proti jsou i občané Měchenic, kteří v navrhovaném úseku rybaří.

Státní plavební správa se uvedenými připomínkami zabývala a k jejich vypořádání uvádí nejprve obecně – stanovisko zastupitelstva obce Měchenice vzniklo 17.06.2019, tedy ještě před projednáním návrhu opatření obecné povahy. Toto projednání proběhlo dne 19.06.2019 za přítomnosti starostů obcí Davle a Měchenice a během projednání byl návrh na vymezení plochy z podnětu zástupců obcí upraven tak, aby plocha neobtěžovala provozem občany obcí. Úpravy spočívaly především ve zkrácení denní provozní doby (namísto původních 19 hodin končí provozní doba plochy již v 17 hodin) a byl snížen maximální počet vodních skútrů provozovaných v ploše souběžně ze tří na dvě plavidla. Dále bylo domluveno, že plocha bude vymezena prozatím do konce září 2020, aby s jejím provozem obce získaly potřebné zkušenosti.

K jednotlivým připomínkám Státní plavební správa uvádí následující:

 1. V otázce hluku je třeba zohlednit, že všechny vodní skútry jsou plavidla podléhající evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě, a že se jedná se o výrobky uvedené na trh v souladu s Nařízením vlády č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. V tomto nařízení vlády jsou zapracovány mimo jiné také požadavky předpisů Evropské unie na emise a hluk výrobků dodávaných na trh. Vodní skútry dodávané na trh jsou vybaveny certifikátem CE (prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie) a podléhají pravidelným technickým prohlídkám. Jsou to tedy plavidla, která je možné v souladu s platnými předpisy na příslušných vodních cestách běžně provozovat. Prostor pro vymezenou vodní plochu pro provoz vodních skútrů byl navíc zvolen i s ohledem na skutečnost, že na přilehlém pravém břehu v blízkosti vodního toku není obytná zástavba, jejíž obyvatelé by mohli být eventuelně vystaveni působení hluku. Současně na levém břehu, tedy ve větší vzdálenosti od plochy vymezené u pravého břehu, jsou první obytné objekty za silnicí č. 102 a odstíněné vzrostlou vegetací. Přesto a i z důvodu minimalizace případného zatížení hlukem v projednávané vymezené vodní ploše Státní plavební správa omezuje souběžný provoz vodních skútrů ze tří jen na dvě plavidla.
 2. Připomínka poukazující na další znečištění vody Vltavy je uvedena v obecné rovině a nespecifikuje blíže, jakým způsobem k tomuto znečištění má docházet. Plavební úřad zde opět připomíná, že neexistence vymezené plochy nebrání vodním skútrům v plavbě na vltavské vodní cestě, zákon o vnitrozemské plavbě a jeho prováděcí předpisy nahlíží na vodní skútry jako na jiná plavidla, která lze běžně provozovat. Dále také vodní skútry, stejně jako ostatní evidovaná plavidla, podléhají pravidelným technickým prohlídkám, navíc jejich průměrné stáří je znatelně nižší než stáří ostatních evidovaných rekreačních plavidel se strojním pohonem.
 3. V záležitosti nedodržování stanoveného režimu pro provoz vymezené plochy nelze předjímat běžné porušování pravidel, které navíc podléhá sankcím. Sankce za porušení některého ze zákazů k provozu ve vymezené ploše ukládá buď příkazem na místě Státní plavební správa i Policie České republiky nebo Státní plavební správa v přestupkovém řízení. Případné přestupkové jednání může rovněž zdokumentovat také Městská policie a předat věc k řešení opět Státní plavební správě.
 4. K otázce kolize vymezené plochy s rybolovem – v předmětné lokalitě byla v minulosti dlouhodobě zřízena a bez problémů provozována plocha pro vodní lyžování v rozsahu ř. km 76,00 až ř. km 76,70, který výrazně přesahuje rozsah projednané plochy pro vodní skútry. Navíc provozování vymezené vodní plochy pro vodní skútry je navrhováno pouze v době od 10 hodin do 17 hodin. Ve zbývajícím čase je možné se v prostoru vymezené vodní plochy věnovat rybaření či jiným aktivitám. Vycházet je třeba také ze skutečnosti, že zkrácená vymezená plocha pro vodní skútry svými rozměry zabírá pouze nepatrnou část z vodní plochy celé zdrže vodního díla Vrané a to po omezenou dobu 7 hodin v průběhu jednoho dne. Rovněž nelze očekávat, že plocha pro provoz vodních skútrů bude využívána po celou povolenou dobu nepřetržitě, neboť zkušenosti z jiných ploch ukazují, že každý vůdce plavidla je schopen realizovat akrobatickou nebo figurální jízdu pro její fyzickou náročnost jen krátkou dobu.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou. Zkušenosti z jiných lokalit ukazují, že vymezení plochy pro provoz vodních skútrů snižuje četnost porušování pravidel plavebního provozu nebo nerespektování plavebního značení v běžném plavebním provozu a vznik plochy tedy přispívá ke zvýšení bezpečnosti účastníků plavebního provozu na celé zdrži vodního díla Vrané n. Vltavou.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty Vltava pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n) zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 15. srpna 2019.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. září 2020.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 31. července 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 6696/PH/19

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Měchenice a Městys Davle se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět