Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 67/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 25. 8. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2436/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (cvičení mezinárodních složek IZS), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,

od ř. km 728,00 (pod přívozem Hřensko – Schöna) do 726,60 (státní hranice ČR/SRN),
dne 24. srpna 2019 v době od 13:00 do 24:00 hodin pro malá plavidla bez vlastního strojního pohonu
a v době od 15:00 hod. do 24:00 hodin pro ostatní druhy malých plavidel.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Zastavení plavby v dotčeném úseku vodní cesty se týká pouze malých plavidel.
  2. Plavby malých plavidel bez vlastního strojního pohonu mohou být v daném čase ukončovány v ř. km 727,45 u pravého břehu Labe.
  3. Úsek zastavené plavby bude v ř. km 728,00 označen signálním znakem A.1 „Zákaz proplutí“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, u nějž bude přítomna hlídka s radiostanicí aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem) a vůdcům plavidel bude dávat případné doplňující informace.
  4. Plavidlům nákladní a osobní dopravy bude po předchozím projednání pomocí radiostanice na kanále č. 10 proplutí úsekem zastavené plavby umožněno.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa přijala žádost Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje o výše uvedené zastavení plavebního provozu. Důvodem je konání Zemského cvičení složek civilní ochrany „Schöna 2019“ dne 24. 8. 2019, které bude probíhat mezi obcemi Schmilka, Schöna a Krippen v době od 16:30 do 23:30 hodin. V rámci cvičení složek záchranného systému dojde v oblasti dotčené cvičením k uzavření provozu na labské vodní cestě pro malá plavidla.

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Bez provedení nutného zastavení plavebního provozu malých plavidel v hraničním úseku labské vodní cesty by v průběhu probíhajícího cvičení mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 1. srpna 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2436/DC/19

Obdrží:

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Obec Hřensko se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu do 25. 8.2019
© Státní plavební správa
Zpět