Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 68/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 7. 8. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu instalace norné stěny v rámci likvidace ropného znečištění, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes plavební komory Roudnice nad Labem včetně horní rejdy

(ř. km 810,00 až 808,72)
ode dne 5. 8. 2019 od 10:00 hodin do odvolání.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz v horní rejdě Roudnice nad Labem a přes obě plavební komory Roudnice nad Labem je zastaven.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, se sídlem
Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005 (dále jen správce vodní cesty) ze dne 5. 8. 2019 o zastavení plavby přes obě plavební komory v Roudnici nad Labem od 5. 8. 2019 10:00 hodin do odvolání z důvodu instalace norné stěny u vjezdu do horní rejdy Roudnice nad Labem v rámci likvidace ropného znečištění ve zdrži vodního díla Roudnice nad Labem, je z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření. Plavbou plavidel v dotčeném úseku vodní cesty by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 5. srpna 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 2640/DC/19

© Státní plavební správa
Zpět