Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 69/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 25. 8. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2679/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 767,20 až 740,70,
dne 24. 8. 2019,
v době od 07:00 hodin pro plavidla s vlastním strojním pohonem, plující proti proudu
do ukončení povoleného závodu plavců (cca do 15:30 hodin)

a

v době od 11:00 hodin pro plavidla s vlastním strojním pohonem, plující po proudu
do ukončení povoleného závodu plavců.

Plavební provoz osobních lodí v prostoru přístavišť na pravém břehu Labe v Děčíně
(ř. km 740,50 až 740,72) je zastaven
v době od 14:00 hodin
do ukončení povoleného závodu plavců.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Zastavení plavebního provozu bude signalizováno ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Příloha č. 7), a to signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ následovně:
    • pro protiproudní plavbu na levém břehu Labe v ř. km 740,50,
    • pro poproudní plavbu na doprovodném plavidle, které bude uzavírat startovní pole.
  2. V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s radiostanicí, aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
  3. Plavba se zastavuje pouze za příznivých plavebních podmínek pro pořádání závodu plavců, tj. do vodního stavu 400 cm na vodočtu Ústí nad Labem.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa svým rozhodnutím vydaným pod č. j. 2159/DC/19 povolila na základě žádosti pana Tomáše Česneka, bytem Oblouková 182/73, Děčín 3, pořádání závodu plavců „Gastonův memoriál“ na Labi v úseku od ř. km 767,20 po ř. km 740,70 dne 24. srpna 2019. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu v úseku od ř. km 767,20 po ř. km 740,70 tak, jak je uvedeno v Článku 1. Při překročení vodního stavu 400 cm na vodočtu v Ústí nad Labem se závody plavců nebudou konat a plavební provoz nebude v uvedených časech zastaven.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 8. srpna 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 2679/DC/19

© Státní plavební správa
Zpět