Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 72/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 31. 10. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2884/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 818,59 (malá plavební komora Štětí),
ve dnech od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Štětí bude v uvedeném období probíhat pouze velkou plavební komorou.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005 (dále jen správce vodní cesty), ze dne 28. srpna 2019, o zastavení plavebního provozu přes malou plavební komoru Štětí v období od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019 z důvodu provedení prohlídky malé plavební komory a následného odstranění zjištěných závad je v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel bez provedení příslušné kontroly a nutných oprav v rámci údržby vodního díla by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 28. srpna 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 2884/DC/19

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Štětí

Město Štětí se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět