Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 73/2019

kterým se krátkodobě zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 18. 9. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2848/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 993,80 až 994,15,
dne 17. 9. 2019,
v době od 10:00 do 18:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Zastavení plavby bude signalizováno v  ř. km 993,80 a v ř. km 994,15 signálními znaky „Zákaz proplutí“, tj. znaky A. 1 dle přílohy č. 7 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 67/2015, Sb., o pravidlech plavebního provozu.
  2. U těchto zákazových znaků bude přítomna hlídka s megafonem, která bude ve spojení s pořadatelem akce a bude dávat informace vůdcům plavidel.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa svým rozhodnutím vydaným pod č. j. 2689/DC/19 povolila na základě žádosti Gymnázia J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové, pořádání raftového závodu „Mezi mosty“ na Labi v úseku od ř. km 993,80 po ř. km 994,15 dne 17. září 2019. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu v úseku od ř. km 993,80 po ř. km 994,15 tak, jak je uvedeno v Článku 1.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. září 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 2848/DC/19

© Státní plavební správa
Zpět