Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 75/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 15. 9. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6902/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

 1. na vodní cestě Vltava
  v úseku ř. km 55,70 až ř. km 55,90,
  od 22:00 hodin dne 11. 9. 2019 do 05:00 hodin dne 12. 9. 2019,
  na základě osazení plavebního značení A1b na plavidlech.
 2. na vodní cestě Vltava
  v úseku ř. km 55,70 až ř. km 55,90,
  od 22:00 hodin dne 12. 9. 2019 do 05:00 hodin dne 13. 9. 2019,
  na základě osazení plavebního značení A1b na plavidlech.
 3. na vodní cestě Vltava
  v úseku ř. km 55,70 až ř. km 55,90,
  od 22:00 hodin dne 13. 9. 2019 do 05:00 hodin dne 14. 9. 2019,
  na základě osazení plavebního značení A1b na plavidlech.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

 1. Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 55,70 až ř. km 55,90, od 22:00 hodin dne 11. 9. 2019 do 05:00 hodin dne 12. 9. 2019. Plavba bude zastavena osazením plavebních znaků A1b umístěných na plavidlech.
 2. Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 55,70 až ř. km 55,90, od 22:00 hodin dne 12. 9. 2019 do 05:00 hodin dne 13. 9. 2019. Plavba bude zastavena osazením plavebních znaků A1b umístěných na plavidlech.
 3. Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 55,70 až ř. km 55,90, od 22:00 hodin dne 13. 9. 2019 do 05:00 hodin dne 14. 9. 2019. Plavba bude zastavena osazením plavebních znaků A1b umístěných na plavidlech.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti Milk and Honey Pictures s.r.o., se sídlem Praha 1, Josefská 6, IČO 26159821, povolila pořádání akce – filmové natáčení filmu „POP“ – na vodní cestě Vltava, v ř. km 55,70–55,90 a ř. km 53,7 Staroměstská zdrž ve dnech 11.–14. září 2019, a z důvodu zajištění bezpečnosti plavebního provozu rozhodla o zastavení plavby v úseku vodní cesty Vltava, ř. km 55,70 až ř. km 55,90, v časovém harmonogramu uvedeném ve výroku tohoto opatření. Zastavení plavby bude zajištěno pořadatelem, který osadí plavební znaky A.1b na pořadatelských plavidlech.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. září 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 6902/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět