Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 76/2019

kterým se krátkodobě zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 13. 9. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2951/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (pořádání vojenského cvičení), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km. 793,0 až 794,0,
ve dnech od 9. 9. 2019 do 11. 9. 2019,
vždy v době od 09:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin
a
dne 12. 9. 2019 v době od 09:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin.

Tímto opatření obecné povahy se ruší opatření obecné povahy 70/2019 ze dne 28. srpna 2019.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Zastavení plavby bude signalizováno v  ř. km 793,0 a v ř. km 794,0 signálními znaky „Zákaz proplutí“, tj. znaky A. 1 dle přílohy č. 7 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 67/2015, Sb., o pravidlech plavebního provozu.
  2. V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s vysílačkou, aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.

Článek 3
Odůvodnění

Z důvodu pořádání vojenského cvičení požádal Vojenský útvar 6624 Bechyně o umožnění krátkodobého zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe ve dnech 9. až 12. 9. 2019 v úseku od ř. km 793,0 po ř. km 794,0. V rámci tohoto výcviku dojde v uvedeném úseku vodní cesty v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ke krátkodobému opakovanému zastavení plavebního provozu ve dnech 9. až  11.  9. 2019 v době od 09:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin a dne 12. 9. 2019 v době od 09:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. září 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2951/DC/19

© Státní plavební správa
Zpět