Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 77/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 23. 9. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2949/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě vodní plocha Matylda u Mostu,
v úseku celé vodní plochy včetně vyznačené dráhy pro provozování vodního lyžování a pro provádění akrobatických činností malými plavidly
ve dnech od 21. 9. 2019 do 22. 9. 2019,
v době od 07:00 do 17:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Pořadatel je povinen umístit na levém břehu u sjezdu do vody signální znaky A. 1 „Zákaz proplutí“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. U tohoto signálního znaku a u vjezdu do areálu vodní plochy Matylda bude přítomna hlídka, která bude ve spojení s pořadatelem akce a bude dávat informace vůdcům plavidel.
  2. Po dobu výše uvedeného zastavení plavebního provozu na vodní ploše Matylda zajistí pořadatel hlídky na doprovodných plavidlech, které budou vybaveny megafonem nebo jiným akustickým zařízením. Tyto hlídky zajistí, aby v době konání rozjížděk nebyl možný přístup koupajících se osob do vymezeného prostoru, a aby do uvedeného prostoru nevplulo v době rozjížděk plavidlo, která se neúčastní akce. Doprovodná plavidla s vlastním strojním pohonem nesmí plout do míst určených pro koupání.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa svým rozhodnutím vydaným pod č. j. 2865/DC/19 povolila na základě žádosti Sportclubu 80 Chomutov z. s., Březenecká 4704, Chomutov, IČO 432 274 06 (dále jen pořadatel), pořádání akce na sledované vodní cestě – závody kanoistů na vodní ploše Matylda (u Mostu) dne 19. až 22. září 2019. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu na vodní cestě vodní plocha Matylda (u Mostu) tak, jak je uvedeno v Článku 1.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. září 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2949/DC/19

© Státní plavební správa
Zpět