Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 78/2019

kterým se omezuje a zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3501/PR/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby břehového opevnění a výstavby servisního stání, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

 1. na vodní cestě průplav Otrokovice – Rohatec, v úseku k. km.14,895 – 18,054
  (od železobetonového mostu Vnorovy po plavební komoru Veselí nad Moravou),
  ve dnech od 01. 10. 2019 do 15. 04. 2020,
 2. a dále omezuje plavební provoz
  na vodní cestě průplav Otrokovice – Rohatec, v úseku k. km.0,900 – 13,000
  (od tabulového jezu Sudoměřice po plavební komoru Vnorovy II),
  ve dnech od 01. 10. 2019 do 15. 04. 2020,

Článek 2
Organizace zastavení a přerušení plavebního provozu

Úsek vodní cesty od k. km.0,900 po k. km.13,000 a od k. km.14,895 po k. km.18,054 včetně plavebních komor Petrov, Vnorovy II, Vnorovy I a Veselí nad Moravou je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Moravy, státní podnik, závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, IČO 70890013 (dále jen správce vodní cesty), ze dne 24. 07. 2019, o zastavení a omezení plavebního provozu na kanálových úsecích průplavu Otrokovice – Rohatec v období od 01. 10. 2019 do 15. 04. 2020 z důvodu údržby břehového opevnění v úseku k. km.14,895 – 18,054 (od železobetonového mostu Vnorovy po plavební komoru Veselí nad Moravou) a výstavby servisního stání (pod plavební komorou Vnorovy II).

Z důvodu nemožnosti doplňování úseku průplavu Otrokovice – Rohatec od plavební komory Vnorovy II po plavební komoru Petrov, potažmo až po jez Sudoměřice vodou z řeky Moravy a nemožnosti dotace vody do průplavu Otrokovice – Rohatec z říčky Veličky v době nepříznivých klimatických podmínek v čase prováděných stavebních prací na výstavbě servisního stání pod plavební komorou Vnorovy II, může být omezen nebo zcela přerušen plavební provoz na plavebních komorách Petrov, Vnorovy II a následně i v celém kanálovém úseku mezi plavební komorou Vnorovy II a tabulovým jezem Sudoměřice.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 11. září 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č. j.: 3501/PR/19

Obdrží:

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Veselí nad Moravou, Město Strážnice, Obec Vnorovy, Obec Sudoměřice a Obec Petrov se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět