Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 79/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 8. 10. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3007/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby (oprava vedení vysokého napětí), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě opakovaně zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km. 782,90 až 783,00,
ve dnech od 4. 10. 2019 do 7. 10. 2019,
v době od 08:00 do 18:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

 1. V době mezi 08:00 hod. – 18:00 hod. ve výše uvedené dny bude opakovaně zastavován plavební provoz na nezbytně nutnou dobu.
 2. Zastavování plavebního provozu bude zajišťováno označením úseku břehovými signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu takto:
  • v ř. km 782,90, pravý břeh, bude umístěn signální znak A.1 „Zákaz proplutí“ s viditelností pro protiproudní plavbu,
  • v ř. km 783,00, pravý břeh, bude umístěn signální znak A.1 „Zákaz proplutí“ s viditelností pro poproudní plavbu.
 3. U signálních znaků bude přítomna hlídka s aktivní radiofonní stanicí na kanálu č. 10 (kmitočet 156,500 MHz), který je určen pro komunikaci mezi plavidly. Tato hlídka bude informovat vůdce plavidel o zastavení plavebního provozu.
 4. O konkrétním zastavení plavebního provozu se lze informovat na Středisku říčních informačních služeb Státní plavební správy, tel. 840 111 254, případně pomocí radiostanice na kanále č. 80.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti firmy OMEXOM GA Energo s.r.o. o zastavování plavebního provozu z důvodu opravy vedení vysokého napětí (tahání vodičů a zemnícího lana přes řeku Labe v katastru obcí Malé Žernoseky a Velké Žernoseky) je v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu vždy na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. září 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3007/DC/19

 

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí
 • Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa
 • Město Lovosice
 • Město Litoměřice

Město Litoměřice a Lovosice se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu do 8. 10. 2019

© Státní plavební správa
Zpět