Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 80/2019

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 27. 9. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8195/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe
přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53,
ve dnech od 25.09.2019 do 26.09.2019.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu zastavení provozu malé plavební komory Dolní Beřkovice bude proplouvání zajišťováno velkou plavební komorou Dolní Beřkovice.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa rozhodla na základě žádosti správce vodního toku Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53, ve dnech od 25.09.2019 do 26.09.2019.

Plavba přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice je zastavena z důvodu výměny olejové náplně v hydraulickém systému malé plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší opatření obecné povahy č. 10/2019, vydané pod čj. 1917/PH/19.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 18. září 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8195/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět