Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 82/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 30. 9. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8364/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava
přes malou plavební komoru Praha-Štvanice, ř. km 50,69,
dne 29. září 2019,
v době od 09:00 hodin do 19:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, přes malou plavební komoru Praha-Štvanice, dne 29.09.2019 v době od 09:00 hodin do 19:00 hodin. Po dobu zastavení provozu malé plavební komory Praha-Štvanice bude proplouvání zajišťováno velkou plavební komorou Praha-Štvanice.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222/12, povolila pořádání akce na sledované vodní cestě „Den otevřené stavby“ a z důvodu bezpečnosti zastavuje dne 29.09.2019 plavbu na vodní cestě Vltava v malé komoře Praha-Štvanice v době od 9:00 hod do 19:00 hodin.

V malé plavební komoře budou umístěna plavidla za účelem prohlídky pro veřejnost. Tím tedy bude znemožněna průběžná plavba přes malou plavební komoru Praha-‑Štvanice.

Uvedeným úsekem je však možné proplout velkou plavební komorou Praha-Štvanice a omezení plavby je tak přijatelné.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 25. září 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8364/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět