Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 83/2019

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 4. 10. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8443/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 850,306 až ř. km 857,430,
ve dnech 02.10.2019 od 6:00 hodin do 03.10.2019 do 20:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

V termínu od 02.10.2019 od 6:00 hodin do 03.10.2019 do 20:00 hodin je povolen nevyšší ponor plavidel 1,80 m v úseku Labe ř. km 850,306 až ř. km 857,430.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 90 005 rozhodla Státní plavební správa o omezení plavby z důvodu manipulace na VD Lobkovice, kdy dojde ke snížení hladiny o 0,30 m na úroveň 161,29 m n. m. za účelem vyhrazení středního jezového pole za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 26. září 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8443/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět