Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 84/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 5. 10. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3205/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě LABE,
v úseku ř. km 809,5 až 809,9 (horní plavební kanál Roudnice nad Labem)
dne 3. 10. 2019 v době od 16:00 do 24:00 hod.
a
dne 4. 10. 2019 od 00:00 do 04:00 hod.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Zastavení plavby bude signalizováno v ř. km 809,5 (levý břeh) a v ř. km 809,9
(levý břeh) signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
2. V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s vysílačkou, aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa svým rozhodnutím vydaným pod č. j. 3203/DC/19 povolila na základě žádosti společnosti MIA FILM s. r. o., Vinohrady, Korunní 1030/32, Praha 2, IČO 290 461 06, pořádání akce na sledované vodní cestě (filmování na Labi) v ř. km 809,5 až 809,9, která se uskuteční ve dnech 3. 10. až 4. 10. 2019. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu v úseku od ř. km 809,5 po ř. km 809,9 tak, jak je uvedeno v Článku 1.

 

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 1. října 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 3205/DC/19

© Státní plavební správa
Zpět