Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 85/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 13. 10. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3204/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku vymezené vodní plochy pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě mezi ř. km 810,05 až ř. km 811,07 u Roudnice nad Labem
(dále jen vymezená vodní plocha),
dne 12. 10. 2019,
v době od 07:30 do 18:30 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Pořadatel akce není oprávněn omezit plavbu plavidel plujících mimo vymezenou vodní plochu v uvedeném úseku řeky Labe.
  2. Pořadatel akce vhodným způsobem zajistí, aby do uvedené vymezené vodní plochy nevplula plavidla, která se neúčastní akce.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti spolku VK Roudnice nad Labem z. s., se sídlem Sluneční 2368, Roudnice nad Labem, Podlusky, IČ 228 974 29, pořádání akce na sledované vodní cestě Labe (veslařské závody „24. ročník Roudnických sprintů – memoriál z. m. s. F. Vrby“), která se uskuteční dne 12. 10. 2019 mj. ve výše uvedené vymezené vodní ploše v ř. km 810,05 až 811,07. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše, tak jak je uvedeno v Článku 1.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 2. října 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3204/DC/19

© Státní plavební správa
Zpět