Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 87/2019

kterým se omezuje plavební provoz

zrušeno dne 4. 12. 2019
Opatřením obecné povahy č. 101/2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3301/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 821,40 až 821,80 (silničního a železniční most Štětí),
ve dnech od 9. 10. 2019 do odvolání.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

  1. Ve výše uvedeném úseku vodní cesty je z důvodu zúžení průjezdního profilu mostního pole v rámci rekonstrukce silničního a železničního mostu Štětí zakázáno potkávání a předjíždění plavidel.
  2. Úsek je vyznačen signálními znaky A.4 „Zákaz potkávání a předjíždění“ umístěnými na levém břehu.
    Zúžený plavební profil mostu je na hladině vyznačen plovoucími signálními znaky a na mostním tělese signálními znaky A.10 „Zákaz plavby mimo vyznačený prostor“.

Článek 3
Odůvodnění

Při probíhající rekonstrukci silničního a železničního mostu ve Štětí došlo k zúžení průjezdního mostního pole. Z hlediska bezpečnosti plavebního provozu bylo nutno přistoupit k uvedenému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel mostním profilem v obousměrném provozu by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 10. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3301/DC/19

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka Děčín
© Státní plavební správa
Zpět