Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 91/2019

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 6. 11. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9043/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
na plavebním kanále Vraňany – Hořín v úseku k. km.6,40 až k. km.6,60
dne 05.11.2019 od 9:00 hodin do 12:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba na plavebním kanále Vraňany – Hořín v úseku k. km.6,40 až k. km.6,60 je zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti zhotovitele prací STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a OK Třebestovice a.s. zastavila plavbu na plavebním kanále Vraňany – Hořín v úseku k. km.6,40 až k. km.6,60 z důvodu vyjmutí ocelové konstrukce železničního mostu Lužec nad Vltavou. Plavba je zastavena z důvodu zajištění bezpečnosti plavebního provozu v daném úseku vodní cesty.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 24. října 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 9043/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět