Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 92/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 31. 10. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3478/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 767,48 (velká plavební komora Ústí nad Labem-Střekov),
ve dnech od 29. 10. 2019 (10:00 hodin) do 30. 10. 2019,

a dále upozorňuje, že v souvislosti s vyhražením 4. jezového pole vodního díla Ústí nad Labem-Střekov dojde dne 29. 10. 2019:

 1. ve zdrži vodního díla Ústí nad Labem-Střekov, ve spojovacím kanále mezi Labem a vodní plochou Velké Žernoseky a na vodní ploše Velké Žernoseky k rychlému poklesu hladiny,
 2. v regulovaném úseku Labe v úseku ř. km 767,48 až 726,60 ke krátkodobému dosažení vodního stavu 295 cm (tj. k výraznému vzestupu a následnému poklesu vodního stavu).

Článek 2
Organizace zastavení a omezení plavebního provozu

 1. Plavební provoz přes zdymadlo Ústí nad Labem-Střekov bude v uvedeném období probíhat malou plavební komorou o rozměrech 170 m x 13 m.
 2. V úseku labské vodní cesty mezi ř. km 787,38 až 767,48 (zdrž vodního díla Ústí nad Labem-Střekov) a ve vjezdu na vodní plochu Velké Žernoseky bude dne 29. 10. 2019 omezena nejvyšší povolená hodnota ponoru plavidel na 170 cm.
 3. Provozovatelé plavidel jsou v uvedeném časovém období a uvedených úsecích vodní cesty povinni zajistit zvýšený dohled na stojící plavidla a zajistit vyvázání plavidel tak, aby při očekávaných výkyvech hladiny a vodních stavů nemohlo dojít k samovolnému uvolnění a odplutí plavidel nebo k jejich poškození nasednutím na zához.
 4. Při zaplouvání a vyplouvání plavidel na vodní plochu Velké Žernoseky a vyplouvání z ní je nutno dodržovat zvýšenou opatrnost.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, ze dne 23. října 2019, o vyhražování 4. jezového pole vodního díla Ústí nad Labem-Střekov dne 29. října 2019 včetně nezbytné manipulace s hradidly ve velké plavební komoře bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedeným opatřením.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes velkou plavební komoru po dobu výše uvedených manipulací by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila a omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 25. října 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 3478/DC/19

Dotčený orgán státní správy

 • Magistrát Města Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad,
 • Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
 • Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
 

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa
 • Statutární město Ústí nad Labem
 • Statutární město Děčín
 • Město Litoměřice
 • Obec Píšťany

Statutární města Ústí nad Labem a Děčín, Město Litoměřice a Obec Píšťany se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 5 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět