Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 93/2019

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 7. 11. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9263/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu ukončení opravy plavební komory Lysá nad Labem, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ruší Opatření obecné povahy č. 25/2019 a obnovuje dnem 05.11.2019 plavební provoz v plném rozsahu

na vodní cestě Labe,
v ř. km 878,05 přes plavební komoru Lysá nad Labem.

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Plavba přes plavební komoru Lysá nad Labem je obnovena v plném rozsahu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě informace Povodí Labe, státní podnik, o ukončení prací na plavební komoře Lysá nad Labem rozhodla o obnovení plavebního provozu.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. 11. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 9263/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět