Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 94/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 16. 12. 2019
Opatřením obecné povahy č. 105/2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3478/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 767,48 (velká plavební komora Ústí nad Labem-Střekov),
ve dnech od 7. 11. 2019 do 31. 12. 2019.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Ústí nad Labem-Střekov bude v uvedeném období probíhat malou plavební komorou o rozměrech 170 m x 13 m.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005 (dále jen správce vodní cesty), ze dne 4. 11. 2019, o zastavení plavebního provozu přes velkou plavební komoru Ústí nad Labem-Střekov v období od 7. 11. 2019 do 31. 12. 2019 z důvodu vrtného průzkumu levé zdi velké plavební komory je v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel bez provedení příslušné kontroly v rámci údržby vodního díla by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. listopadu 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 3565/DC/19

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát Města Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
© Státní plavební správa
Zpět