Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 96/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3241/DC/19 dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 795,16 (malá plavební komora České Kopisty),
ve dnech od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo České Kopisty bude v uvedeném období probíhat pouze velkou plavební komorou.

Článek 3
Odůvodnění

Správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005 (dále jen správce vodní cesty), požádal o prodloužení zastavení plavebního provozu na Labi přes malou plavební komoru České Kopisty v ř. km 795,16 do 31. 12. 2020. Malá plavební komora České Kopisty je mimo provoz na základě výsledků prohlídky vyčerpané plavební komory a výsledků geodetického měření pohybu vrátně dolních vrat, kdy bylo zjištěno, že poškození dolních vrat je ve stavu hrozícím havárií (při běžném provozu by mohlo dojít k uvolnění patního ložiska dolních vrat a vrata v tomto stavu nesmí být uvedena do provozu).

Z uvedených důvodů bylo v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k danému opatření. Plavbou plavidel přes malou plavební komoru bez provedení nutné opravy by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 13. listopadu 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 3241/DC/19

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Litoměřice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět