Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 97/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 17. 11. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km. 809,729 plavební komory Roudnice nad Labem
 až 795,688 plavební komory České Kopisty,
ve dnech od 16.11.2019 od 15:00 hodin do odvolání.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadla České Kopisty a Roudnice nad Labem a v celém úseku zdrže VD České Kopisty je zastaven.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005, ze dne 16.11.2019 v 14:52 hodin, o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe v jezové zdrži VD České Kopisty z důvodu pádu malého letadla do Labe mezi VD Roudnice nad Labem a VD České Kopisty.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. 11. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky
 

© Státní plavební správa
Zpět