Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 98/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 5. 12. 2019
Opatřením obecné povahy č. 103/2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9815/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
v dolní rejdě plavebních komor Praha-Štvanice,
v úseku ř. km 49,90 až 50,70
a současně přes plavební komory Praha-Štvanice,
v termínech
od 02.12.2019 do 04.12.2019 od 6:00 hodin do 14:00 hodin,
od 09.12.2019 do 11.12.2019 od 6:00 hodin do 14:00 hodin,
od 16.12.2019 do 18.12.2019 od 6:00 hodin do 14:00 hodin,
od 06.01.2020 do 08.01.2020 od 6:00 hodin do 14:00 hodin,
od 13.01.2020 do 15.01.2020 od 6:00 hodin do 14:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba na vodní cestě Vltavě, v dolní rejdě plavebních komor Praha-Štvanice, v úseku ř. km 49,90 až ř. km 50,70 a současně přes plavební komory Praha-Štvanice je zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti LABSKÁ strojní a stavební společnost, s.r.o., zastavuje plavbu na vodní cestě Vltavě, v dolní rejdě plavebních komor Praha-Štvanice, v úseku ř. km 49,90 až 50,70 (plavební komory Praha-Štvanice) v termínech od 02.12.2019 do 04.12.2019 od 6:00 hodin do 14:00 hodin, od 09.12.2019 do 11.12.2019 od 6:00 hodin do 14:00 hodin, od 16.12.2019 do 18.12.2019 od 6:00 hodin do 14:00 hodin, od 06.01.2020 do 08.01.2020 od 6:00 hodin do 14:00 hodin a od 13.01.2020 do 15.01.2020 od 6:00 hodin do 14:00 hodin z důvodu provedení nezbytných prací v plavební dráze na Vltavě v Praze na stavebním objektu – čekací stání v dolní rejdě PK Praha-Štvanice. Plavba je zastavena z důvodu bezpečného plavebního provozu v daném úseku vodní cesty.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 29. 11. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 9815/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět