Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 99/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 5. 12. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 9875/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě, ř. km 50,69
přes velkou plavební komoru Praha-Štvanice,
ve dnech od 02. 12. 2019 a 04. 12. 2019.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Velká plavební komora Praha-Štvanice je mimo provoz, malá plavební komora Praha-Štvanice zůstává v provozu.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik je plavba přes velkou plavební komoru Praha-Štvanice je zastavena z důvodu vypadnutí dvou kamenů ze zdi za účelem provedení opravy.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 2. 12. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Č.j.: 9875/PH/19

© Státní plavební správa
Zpět