Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 101/2019

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 8. 12. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3778/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu ukončení údržby v profilu mostu Štětí, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ruší opatření obecné povahy č. 87/2019 ze dne 9. října 2019 a obnovuje dnem 4. 12. 2019 plavební provoz v plném rozsahu

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 821,40 až 821,80 (silniční a železniční most Štětí).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

Plavební provoz ve výše uvedeném úseku vodní cesty je po odstranění lešení, které v rámci rekonstrukce silničního a železničního mostu přes Labe ve Štětí zužovalo průjezdní profil mostního pole, obnoven v plném rozsahu bez omezení.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, ze dne 4. 12. 2019, o obnově plavebního značení (plovoucí signální znaky a signální znaky na konstrukci mostu) vymezujícího plavební profil pod mostem ve Štětí, rozhodla Státní plavební správa o zrušení omezení plavebního provozu, které spočívalo v zákazu potkávání a předjíždění plavidel v dotčeném úseku vodní cesty, a o obnovení plavebního provozu v plném rozsahu.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. prosince 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 3778/DC/19

© Státní plavební správa
Zpět