Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 104/2019

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 13. 12. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3828/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu dokončené modernizace, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ruší opatření obecné povahy č. 40/2019 ze dne 20. května 2019 a obnovuje plavební provoz v plném rozsahu

na vodní cestě Ohře (dolní jez Loket),
od 11. 12. 2019.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

Plavební provoz ve přes dolní jez Loket na vodní cestě Ohře je po dokončené modernizaci jezu obnoven v plném rozsahu bez omezení

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty, kterým je Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, závod Karlovy Vary, ze dne 11. 12. 2019, o dokončené modernizaci dolního jezu Loket, rozhodla Státní plavební správa o obnovení plavebního provozu v plném rozsahu a upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 11. prosince 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3828/DC/19

© Státní plavební správa
Zpět