Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 105/2019

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 18. 12. 2019

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3891/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu dokončené údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ruší opatření obecné povahy č. 94/2019 ze dne 6. listopadu 2019 a obnovuje plavební provoz v plném rozsahu

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 767,48 (velká plavební komora Ústí nad Labem-Střekov),
od 17. 12. 2019.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

Plavební provoz přes velkou plavební komoru Ústí nad Labem-Střekov je po dokončení vrtného průzkumu levé zdi plavební komory obnoven v plném rozsahu bez omezení.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, ze dne 16. 12. 2019, o dokončení vrtného průzkumu levé zdi velké plavební komory Ústí nad Labem-Střekov, rozhodla Státní plavební správa o obnovení plavebního provozu v plném rozsahu a upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. prosince 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 3891/DC/19

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát Města Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa

 

© Státní plavební správa
Zpět