Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 2/2020

kterým se na vodní cestě (řeka Morava) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností (dále provozování jetsurfů)

účinnost skončila dne 15. 2. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 266/PR/20 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na výše uvedené vodní cestě vodní plochu, která je umístěna ve zdrži jezu Strž, cca v ř. km 184,40 – 185,50, o délce cca 1,1 km

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a provozování jetsurfů je možné provozovat každý den v době od 1. května do 30. září v době od 10:00 hod. do 18:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. přednostně využívat společnost Vodní eldorádo s.r.o. a v době od 13:00 hod. do 15:00 hod. přednostně využívat spolek Lodní Sporty Kroměříž z.s.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a provozování jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • První bóje bude osazena v ř. km 184,40 ve vzdálenosti 5 m od levého břehu.
  • Poslední bóje bude osazena v ř. km 185,50 ve vzdálenosti 5 m od levého břehu.

  Bóje budou umístěny souběžně s levým břehem. Bóje budou umístěny ve vzdálenosti cca 150 m od sebe. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,35 m a výšce nad hladinou min. 0,35 m. Celkem bude umístěno 9 bójí.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na pravém břehu řeky Moravy osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ a E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Signální znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  „Provozní doba od 1. 5. do 30. 9., denně 10:00 – 18:00 hodin
  10:00 – 12:00 hod. Vodní eldorádo s.r.o.
  13:00 – 15:00 hod. Lodní sporty Kroměříž z.s.
  Vodní lyžování max. 2 plavidla
  Max. 3 jetsurfy“.

 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi a břehovými signálními znaky. Toto označení bude umístěno na pravém břehu na obou koncích vymezeného prostoru.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat 2 plavidla pro vodní lyžování nebo 3 jetsurfy. Provozování obou typů plavidel společně je zakázáno.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkových tabulkách.
 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů, musí být vybaveno vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.
 8. Všechny osoby nacházející se na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání a vodní lyžaři musí mít na sobě záchrannou vestu.
 9. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 10. Provozování vodního lyžování a jetsurfů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
  Při provozování vodního lyžování a jetsurfů nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.
 11. Provozovatel plavidla a vůdce plavidla, provozovatel jetsurfu a vůdce jetsurfu musí učinit všechna opatření, aby provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 12. ři provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 13. Provozování vodního lyžování a provozování jetsurfů se povoluje na dobu 2 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a), b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo rychlostní jízdě (v daném případě provozování jetsurfů) a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa dospěla k rozhodnutí vymezit část vodní plochy pro provozování vodního lyžování a jetsurfů umístěné na řece Moravě ve zdrži jezu Strž na základě podnětu spolku Lodní sporty Kroměříž z.s. a společnosti Vodní eldorádo s.r.o. a také proto, že se v navrhované lokalitě v minulých letech nacházely dvě vymezené části vodní plochy – lyžařské dráhy. Jednu z nich desítky let provozoval spolek Lodní sporty Kroměříž z.s., druhou několik roků společnost Vodní eldorádo s.r.o. Povolení k provozu těchto vymezených vodních ploch zaniklo k 31. 12. 2015 v souladu s Čl. II odst. 11 Přechodných ustanovení zákona č. 187/2014 Sb., kterým se změnil zákon o vnitrozemské plavbě.

Státní plavební správa seznámila se záměrem vymezit vodní plochu pro provozování vodního lyžování a jetsurfů umístěné na řece Moravě ve zdrži jezu Strž zástupce dotčených orgánů státní správy, zástupce povodí Moravy, s. p. a další pozvané při projednání konceptu návrhu opatření obecné povahy, které se uskutečnilo dne 08. 06. 2018 v areálu loděnice spolku Lodní sporty Kroměříž z.s. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy. Zástupce Povodí Moravy, s.p., zástupci spolku Lodní sporty Kroměříž z.s. a společnosti Vodní eldorádo s.r.o. neměli žádné výhrady k předloženému návrhu, zástupce oboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž souhlasil s návrhem za podmínky, že nedojde k poškozování břehů řeky Moravy. Odbor životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje prostřednictvím oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství zaslal dne 11. 6. 2018 k návrhu opatření obecné povahy písemné připomínky, které se týkaly zejména výkonu rybářského práva a ochrany vodního ekosystému v zájmové lokalitě.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání a zaslaných připomínek, jež se vztahují k vymezení vodní plochy, provozování vodního lyžování a provozování jetsurfů vedoucí k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, byly po zvážení zahrnuty do Článku 2 přepracovaného návrhu opatření obecné povahy.

Státní plavební správa projednala přepracovaný návrh opatření obecné povahy ve věci vymezení vodní plochy pro provozování vodního lyžování a jetsurfů a podmínky týkající se provozování vodního lyžování a jetsurfů ve vymezené vodní ploše umístěné na řece Moravě ve zdrži jezu Strž dne 5. 11. 2019 v areálu loděnice spolku Lodní sporty Kroměříž z.s. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy. Jednání se zúčastnila zástupkyně odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje, zástupci spolku Lodní sporty Kroměříž z.s. a Pobočného spolku Kroměříž Moravského rybářského svazu. Tito neměli k předloženému návrhu žádné připomínky. Odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž zaslal k věci kladné písemné stanovisko, rovněž bez připomínek.

Plavební úřad dospěl k závěru, že na dané vodní cestě nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu bez zákazu plavby plavidel se spalovacími motory.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě řece Moravě ve zdrži jezu Strž část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a provozování jetsurfů, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy, na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a Obecního úřadu Bezměrov po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a provozování jetsurfů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 15. února 2022.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 5. 2. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č. j.: 266/PR/20

 

Obdrží:

 • Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
 • Obec Bezměrov, Bezměrov 155, 767 01 Kroměříž

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž
 • Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 00 Přerov
 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
 • Obec Bezměrov, Bezměrov 155, 767 01 Kroměříž

Město Kroměříž a obec Bezměrov se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět