Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 3/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 21. 2. 2020
Opatřením obecné povahy č. 4/2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu poruchy, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes velkou plavební komoru Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,48
od 09.02.2020, 15:45 hodin do odvolání.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Ústí nad Labem-Střekov bude probíhat malou plavební komorou o rozměrech 170 m x 13 m.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005 (dále jen správce vodní cesty), ze dne 9. února 2020 o zastavení plavebního provozu přes velkou plavební komoru Ústí nad Labem-Střekov z důvodu poruchy je v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 2. 2020

 

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět