Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 6/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 11. 4. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1802/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu problematického zajištění subzhotovitelské dodávky v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR, prodlužuje zastavení plavebního provozu

na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,
ve dnech od 01.04.2020 do 10.04.2020,

přes malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,
ve dnech od 01.04.2020 do 10.04.2020,

na plavebním kanále Vraňany – Hořín, k. km.9,30 až k. km 0,87,
ve dnech od 01.04.2020 do 10.04.2020.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Malá a velká plavební komora Hořín jsou mimo provoz a plavební kanál Vraňany – Hořín je vypuštěn.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 26.03.2020 podal Tým dopravního inženýrství s.r.o., se sídlem Moskevská 532/60, Praha 10, PSČ 110 15, IČ 24831832, žádost ve věci prodloužení zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, přes velkou a malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87 a na plavebním kanále Vraňany – Hořín, k. km.9,30 až k. km 0,87, ve dnech od 01.04.2020 do 10.04.2020.

 

Plavba přes velkou a malou plavební komoru Hořín a na plavebním kanále Vraňany – Hořín je tedy nadále zastavena ve dnech od 01.04.2020 do 10.04.2020 z důvodu problematického zajištění subzhotovitelské dodávky v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR na přeložky inženýrských sítí u mostu 003A., zejména se jednalo o přeložky vodovodního řádu a optických kabelů CETIN. Zastavení a omezení plavby je za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 3. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1802/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět