Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 7/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 2. 4. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 611/PR/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu provádění prací na plynovodním potrubí u silničního mostu na silnici I/55 v Rohatci v rámci realizace stavby „Rekonstrukce VTL plynovodu DN 300 Rohatec“ v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec,
v úseku ř. km. 109,04 – 109,06
dne 01. 04. 2020
v době od 07:00 do 18:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

V úseku ř. km. 109,04 – 109,06 vodní cesty řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec je plavební provoz zastaven.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení firmy RM GAS, s.r.o. o prováděných pracích na plynovodním potrubí u silničního mostu na silnici I/55 v Rohatci v rámci realizace stavby „Rekonstrukce VTL plynovodu DN 300 Rohatec“ je plavba v daném úseku v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavena.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 01. 04. 2020.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 31. 3. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 611/PR/20

 


Navrhovatel

  • RM GAS, s.r.o., Záhumení 325, 763 10 Hvozdná

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
© Státní plavební správa
Zpět