Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 9/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1688/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,
ve dnech od 11.04.2020 do 10.06.2020,
a ve dnech od 11.10.2020 do 31.03.2021.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Velká plavební komora Hořín je mimo provoz a proplavování je zajištěno malou plavební komorou Hořín, kdy při proplavování je možno využít pomocný remorkér.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15, IČ 67981801, je plavba přes velkou plavební komoru zastavena v termínu od 11.04.2020 do 10.06.2020 a od 11.10.2020 do 31.03.2021 z důvodu rekonstrukce plavební komory.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 4/2019, vydané pod čj. 1914/PH/19.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 4. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1688/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět