Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 10/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 1. 5. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 666/PR/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby a opravy břehového opevnění a výstavby servisního stání, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě průplav Otrokovice – Rohatec,
v úseku k. km.14,895 – 18,054,
ve dnech od 16. 04. 2020 do 30. 04. 2020.

Článek 2

Úsek vodní cesty od k. km.14,895 po k. km.18,054 včetně plavebních komor Vnorovy I. a Veselí nad Moravou je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Moravy, státní podnik, závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, IČO 70890013 (dále jen správce vodní cesty), ze dne 15. 04. 2020, o zastavení a omezení plavebního provozu na kanálovém úseku Otrokovice – Rohatec, je plavba zastavena ve dnech od 16. 04. 2020 do 30. 04. 2020 z důvodu prodloužení údržby a opravy břehového opevnění a výstavby servisního stání, v úseku k. km.14,895 po k. km.18,054. (od železobetonového mostu Vnorovy po plavební komoru Veselí nad Moravou) a výstavby servisního stání (pod plavební komorou Vnorovy II).

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s  § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. 4. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j. : 666/PR/20

Obdrží:

Navrhovatel

  • Povodí Moravy, státní podnik; doručit závodu Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
  • Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
  • Obec Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy

Město Veselí nad Moravou, Obec Vnorovy, se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět