Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 12/2020

kterým se na vodní nádrži Slapy vymezuje část vodní cesty Vltava pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů a jetsurfů

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1956/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Slapy vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, při pravém břehu, v ř. km 95,60–95,85, v k. ú. obce Rabyně a je tvořena pásem vodní plochy o délce 300 m a šířce do 80 m od pravého břehu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry a jetsurfy je možné provozovat každý den od 09:00 hod do 17:00 hod v době od 1. června do 30. září.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů a jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 100 m souběžně s pravým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude do 80 m. Na začátku a konci vymezené plochy (ř. km 95,60 a ř. km 95,85) bude umístěna vždy jedna další bóje ve vzdálenosti 40 m od břehu. Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
 3. Na začátku plochy v ř. km 95,60 a na konci plochy v ř. km 95,85 bude signální břehový znak E.24 „Plavba vodních skútrů a jetsurfů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 300 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě:

  Denně od 1. 6. do 30. 9.
  09–17hod
  Max. 2 plavidla

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně max. dvě plavidla jednoho druhu, to znamená buď pouze vodní skútry nebo jenom jetsurfy. Nelze provozovat vodní skútry a jetsurfy zároveň.
 5. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu, musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 6. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Provozování vodních skútrů a jetsurfů se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů a jetsurfů – na vymezené vodní ploše umístěné na vodní nádrži Slapy dne 05.02.2020 v zasedací místnosti úřadu obce Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice, za účasti obce Rabyně. Obec Rabyně souhlasí se zřízením vymezené vodní plochy v navrženém rozsahu 300 m x 80 m a s provozní dobou od 9:00 do 17:00 hodin na dobu 5 let.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše, jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Vltava část vodní cesty pro provozování vodních skútrů a jetsurfů, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy a na úřední desce Obecního úřadu Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice, dne 13. února 2020 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

 

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodních skútrů a jetsurfů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 5. května 2020.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 1. října 2025.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 20. 4. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 1956/PH/20

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Rabyně se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět