Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 15/2020

kterým se na vodní cestě Labe (u Kostelce nad Labem) vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2166/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na výše uvedené vodní cestě vodní plochu, která je umístěna při levém břehu v ř. km 857,9 až ř. km 858,2 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 300 m a šířce v ř. km 858,20 max. 40 m. Tato šířka se plynule rozšiřuje až na 50 m v ř. km 857,90.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry je možné provozovat každý den v době od 09:00 hodin do 19:00 hodin. Vymezenou vodní plochu bude každý den v době od 16:00 hodin do 18:00 hodin využívat spolek Labské vodní sporty, se sídlem T. G. Masaryka 99, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ 26639106.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:

  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 857,9 ve vzdálenosti 25 m od levého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 857,9 ve vzdálenosti 50 m od levého břehu
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 858,0 ve vzdálenosti 47 m od levého břehu
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 858,1 ve vzdálenosti 43 m od levého břehu
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 858,2 ve vzdálenosti 40 m od levého břehu
  • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 858,2 ve vzdálenosti 20 m od levého břehu

  Bóje budou umístěny souběžně s levým břehem. Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování malých plavidel – vodních skútrů v žádném případě překračována.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu ve znění pozdějších předpisů. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 300 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  Denně od 1. 4. do 15. 10.
  09:00–19:00 hod
  16:00–18:00 Labské vodní sporty
  Max. 2 plavidla

  Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Dále bude v ř. km 858,3 na pravém břehu umístěn břehový signální znak C.3a „Šířka plavební dráhy je omezena“ viditelný v poproudním směru. Na témže sloupku bude z druhé strany umístěn břehový signální znak E.11a „Konec omezení“, jenž bude viditelný z protiproudního směru.

 5. Dále bude v ř. km 857,8 na levém břehu umístěn břehový signální znak C.3a „Šířka plavební dráhy je omezena“ viditelný v protiproudním směru. Na témže sloupku bude z druhé strany umístěn břehový signální znak E.11a „Konec omezení“, jenž bude viditelný z poproudního směru.

 6. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně max. pouze 2 plavidla – vodní skútry.

 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.

 8. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.

 9. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.

 10. V době provozování akrobatických činností nelze ve vymezené vodní ploše provádět lov ryb.

 11. Provozování vodních skútrů se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

   

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů – a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů – na vymezené vodní ploše, umístěné na vodní cestě Labe v ř. km 857,9 až ř. km 858,2 při levém břehu, dne 26.02.2020 v sídle Městského úřadu v Kostelci nad Labem, Nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem, s dotčenými orgány státní správy a se správcem vodní cesty Povodí Labe, státní podnik. Ústního jednání se rovněž zúčastnili zástupci spolku Labské vodní sporty, se sídlem T. G. Masaryka 99, 277 13 Kostelec nad Labem. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k  provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů – ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě jsou zahrnuty do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Labe nebude provozem vymezené vodní plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Labe část vodní cesty pro provozování vodních skútrů, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 11.03.2020 po dobu 15 dnů a na úřední desce Města Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem, od 11.03.2020 do 30.03.2020. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodních skútrů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 12. května 2020.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. října 2025.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 4. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 2166/PH/20

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět