Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 16/2020

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 30. 4. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2248/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ruší Opatření obecné povahy č. 13/2020 a obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes plavební komoru Kostelec nad Labem v ř. km 857,42.

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Plavba přes plavební komoru Kostelec nad Labem je obnovena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě informace správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, o odstranění poruchy v plavební komoře Kostelec nad Labem rozhodla o obnovení plavebního provozu.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 4. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 2248/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět