Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 18/2020

kterým se na přehradní nádrži Dalešice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů

účinnost skončila dne 30. 9. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 564/PR/20 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na výše uvedené vodní cestě vodní plochu, která je umístěna popis umístění vymezené vodní plochy, včetně rozměrů.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování, vodní skútry a jetsurfy je možné provozovat každý den mimo neděle a státní svátky od 10:00 hod do 17:00 hod v době od 1. 6. do 30. 9.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování vodních skútrů a jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje budou rozmístěny ve dvou přímých liniích (1. linie/bóje 1–3., 2. linie/bóje 4, 5) následovně:
 • Bóje č. 1 – 3 budou osazeny ve vzdálenosti cca 20 m od ústí „Popůvské zátoky“ ve vzdálenosti cca 50 m od břehů zátoky, bóje č. 2 bude osazena uprostřed mezi bójemi č. 1, 3.
 • Bóje č. 4,5 budou osazeny ve vzdálenosti cca 510 m od „ústí Popůvské zátoky“, ve vzdálenosti cca 50 m od břehů zátoky.

Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů v žádném případě překračovány.

 1. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na pravém břehu a levém břehu „Popůvské zátoky“ osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

Signální znaky budou umístěny takto:

„Znaky č. 1“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 49,  19´´ N, 16° 6´ 34,31´´ E.

Znaky č. 2“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 56,72´´ N, 16° 6´ 56,52´´ E.

Znaky č. 3“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 51,41´´ N, 16° 7´ 00,77´´ E.

Znaky č. 4“ (dle situačního nákresu) souřadnice – 49° 8´ 42,24´´ N, 16° 6´ 38,25´´ E.

 1. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou bílé barvy. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

 „Denně od 1. 6. do 30. 9., 10:00 – 17:00 h

Vodní lyžování – max. 1 plavidlo.

Vodní skútry nebo jetsurfy – max. 2 plavidla.

Nelze provozovat zároveň vodní lyžování a vodní skútry, jetsurfy.

Nelze provozovat zároveň jetsurfy a skútry.

 1. Na pravém břehu „Popůvské zátoky“ (při pohledu z „hlavní zdrže vodního díla“) bude ve vzdálenosti cca 50 m od jejího ústí umístěno signalizační zařízení se žlutým balónem o průměru min. 0,8 m, provedené tak, aby bylo možné vyvěsit předepsaný žlutý balón dobře viditelně z vodní cesty do výše 4 m nad vodní hladinu. Signalizační zařízení bude umístěno (dle situačního nákresu) cca takto: souřadnice 49° 8´ 41,82´´ N, 16° 6´ 44,20´´ E.
 2. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen vyvěsit žlutý balón upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi nad vodní hladinu do předepsané výše 4 m.
 3. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat 1 plavidlo pro vodní lyžování nebo 2 vodní skútry nebo 2 jetsurfy. Souběžné provozování vodního lyžování a vodních skútrů nebo jetsurfů není povoleno. Souběžné provozování vodních skútrů a jetsurfů současně není rovněž povoleno.
 4. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkových tabulkách.
 5. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 6. Provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti, nepříznivých povětrnostních podmínek a ve vzdálenosti bližší jak 10 m od břehů zátoky.
 7. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 8. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodního lyžování, vodních skútrů nebo jetsurfů odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 9. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 10. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit událost příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 11. Provozování vodního lyžování, vodních skútrů a jetsurfů se povoluje na dobu od 1. 6. do 30. 9. 2020.

Článek 3
Odůvodnění

Podle ustanovení § 30a odst. 1 písm. a), b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle ustanovení § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zákona o vnitrozemské plavbě, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností  nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů, jetsurfů a vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. S ohledem na skutečnost, že vodní lyžování a jetsurfy lze provozovat pouze ve vymezených plochách a vodní skútry jsou určeny nejen pro průběžnou plavbu, ale i pro figurální a akrobatickou plavbu, při které nemohou být dodržena některá pravidla plavebního provozu a která smí být provozována pouze ve vymezených plochách, je opatřením k zajištění bezpečnosti plavebního provozu právě i vymezení takové části vodní cesty na přehradní nádrži Dalešice.

Státní plavební správa svolala během jara 2019 dvě jednání s dotčenými orgány za účasti zástupců obce Popůvky, městyse Dalešice, správce vodní cesty – Povodí Moravy, s. p. a ČEZ, a. s., Vodní elektrárny, provoz Dalešice, ze kterých vzešel návrh opatření obecné povahy k vymezení vodní plochy na přehradní nádrži Dalešice v „Popůvské zátoce“. Projednání tohoto návrhu s dotčenými orgány proběhlo dne 3. 6. 2019 na Obecním úřadě v Kramolíně. Jednání se zúčastnili zástupci obce Popůvky, Kramolín, Třesov, příslušného vodoprávního úřadu (odbor životního prostředí Městského úřadu Náměšť n/O), správce vodní cesty – Povodí Moravy, s. p. a ČEZ, a. s., Vodní elektrárny, provoz Dalešice. Nicméně i po tomto jednání se negativní přístup dotčených orgánů k vydání opatření obecné povahy nezměnil. Zejména přetrvaly připomínky k zvýšení hlukové zátěže přilehlých obcí, nepořádku na březích, omezení rybolovu, možného znečištění životního prostředí.

Požadavky, námitky, připomínky a závěry vzešlé ze zmíněného projednání, jež se vztahují k provozování výše uvedené vodní plochy a k zajištění bezpečnosti plavebního provozu, vedly k úpravě návrhu opatření obecní povahy a jsou zohledněny v Článku 2 tohoto opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě přehradní nádrž Dalešice část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy a na úředních deskách Obce Kramolín a Obce popůvky po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu).

Státní plavební správa obdržela ve stanovené lhůtě k návrhu opatření obecné povahy připomínky a námitky – týkající se zvýšení hlukové zátěže přilehlých obcí, nepořádek na březích zátoky, omezení rybolovu, možné znečištění životního prostředí ropnými produkty a emisemi, ztížení mysliveckého hospodaření. S ohledem na skutečnost, že je nutné pro bezpečnost plavebního provozu alespoň jeden vymezený prostor na přehradní nádrži Dalešice vymezit, se správní orgán rozhodl na návrhu setrvat a uvádíme v souladu s ustanovením správního řádu vypořádáváme všechny připomínky.

Dne 1. 10. 2019 zaslal připomínky k oznámení návrhu opatření obecné povahy Myslivecký spolek Pojihlaví (dále jen Spolek) pod č. j. 3771/PR/19 v nichž uvádí:

Spolek vyjádřil svůj nesouhlas s oznamovaným opatřením a se způsobem jakým se Státní plavební správa vypořádala s připomínkami spolku i dalších dotčených orgánů a organizací, zejména pak obcí Kramolín, v souladu se zákonem 449/2001Sb, o myslivosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti), a to:

 1. Spolek nebyl přizván k žádnému z jednání popisovaných v oznámení, ačkoli dotčená vodní plocha všech zvažovaných variant je součástí honitby vymezené státní správou myslivosti, ve které nese Spolek odpovědnost za řádné myslivecké hospodaření dle zákona. Rovněž toto připomínkované oznámení spolku nebylo zasláno ani na vědomí (na rozdíl od Moravského rybářského svazu), přestože se k návrhu vyjádřili písemně dne 3. 6. 2019, předaním dopisu zástupcům Státní plavební správy na jejich jednání se starosty obcí.
 2. Vypořádání připomínek Spolek považuje za nekompetentní a zavádějící. Spolek neargumentoval ohrožením jejich činností, jak je nepravdivě uvedeno v oznámení, ale dopadem na chování zvěře, jejich stresem z hluku a pohybu osob, bránění v jejich přirozené migraci a zvýšením škod zvěří, zejména na lesních porostech, za kterou je užívání honidby ze zákona odpovědný. Tuto námitku správní orgán zřejmě nepochopil, neboť v oznámení není zmíněna.
 3. Ustanovení § 1 zákona o myslivosti vymezuje povinnosti Spolku v péči i svěřený ekosystém mj. v písmenu a) chov a zachování druhů zvěře volně žijící na území České republiky, v písmenu h) užívání honidby a zlepšování životních podmínek zvěře, v písmenu k) náhradu škody způsobené zvěří…Spolek uvádí, že je zcela zřejmé, že přirozené migraci zvěře odpovídající citovaným písmenům a) h) by vymezená oblast motorových vodních sportů silně bránila, protože navrhovaná zátoka se nejhlouběji z celé vodní plochy zařezává do krajiny a k úzkému pásu lesa nad zátokou přiléhá obydlená osada a k ní zase oplocené vojenské letiště (na rozdíl) od ostatních předchozích variant), kde mezi lesními porosty a obydlenými či průmyslovými resp. vojenskými objekty leží pásy zemědělských kultur). Pás lesa nad zátokou a zátoka sama je tedy zcela zjevně jedinou přirozenou migrační trasou zvěře a přirozená migrace zvěře je jedním ze základních předpokladů zdravého vývoje populací a druhové rozmanitosti. Provozem motorových vodních sporů by byla zcela jistě významně narušena. Argument Státní plavební správy, že akrobatická či figurální jízda na motorovém plavidle je fyzicky náročná a proto nebude nepřetržitá, Spolek považuje za nesmyslný a zřejmě i nepravdivý, pokud počet uživatelů vymezené oblasti není nijak omezen.
 4. Podle ustanovení § 52 zákona o myslivosti, je uživatel honitby povinen hradit škody způsobené zvěří na lesních porostech i zemědělských kulturách. Řadou odborných studii je prokázáno, že zvěř, která je stresována (hlukem, pohybem osob atd.) působí větší škody než zvěř žijící v klidnějším prostředí. Tyto škody jsou správci či majiteli dotčených porostů, resp. kultur od myslivců reálně vymáhány, přes veškerou jejich snahu těmto škodám bránit vhodnými opatřeními včetně snižování stavů zvěře. V současné době probíhá v okolních lesích kůrovcová kalamita a na vymýcených plochách vznikají mladé, často nezajištěné porosty, které jsou na škody zvěří mnohem choulostivější než dosavadní, relativně rozmanitý věkově strukturovaný lesní porost. V tomto světle je tedy vymezení plochy pro motorové vodní sporty nešťastné nejen v prostoru ale i v čase. Dotaz Spolku, zda Státní plavební správa převezme po realizaci navrhovaného opatření odpovědnost za zvýšené škody zvěří, zůstal nezodpovězen. Spolek vyzval Státní plavební správu o vyjádření k námitkám a k přehodnocení návrhu vymezení vodní plochy pro motorové sporty nejen vzhledem k jejich argumentům, ale i také vzhledem k rozhodně odmítavým stanoviskům všech okolních obcí.

Státní plavební správa konstatuje, že Spolek není vlastníkem předmětných nemovitostí a proto nemá v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu oprávnění podat správnímu orgánu v této věci námitku, nýbrž tak jak je uvedeno v ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu připomínku a s touto se správní orgán vypořádal následně:

Ad 1)   K projednání návrhu opatření obecné povahy, kterým se vymezuje část vodní plochy, Státní plavební zpráva zve zástupce obcí, na jejichž katastrálním území se dotčená vodní plocha nachází, dále zástupce správce příslušné vodní cesty a zástupce územně příslušného úřadu – životního prostředí. Obce, na jejichž katastrálním území se dotčená plocha nachází, jsou dle ustanovení § 30a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dotčeným orgánem podle správního řádu. Státní plavební správa rovněž návrh zaslala Moravskému rybářskému svazu na základě požadavku zástupce obce Popůvky a rovněž proto, že se jedná o úpravu provozu na vodní cestě, která by mohla mít vliv na výkon rybářského práva v zájmové lokalitě. V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky. V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny. Státní plavební správa má za to, že Spolku nebyla jeho práva se vyjádřit nijak upřena a jejich připomínkami se zabývala.

Ad 2)   Státní plavební správa obsah připomínky Spolku přijala, a proto v návrhu opatření obecné povahy upravila rozměry vymezené části vodní plochy, zkrátila dobu provozu a snížila počet jednotlivých provozovaných plavidel. Státní plavební správa má za to, že provedenými změnami dostatečně vyhověla sděleným námitkám i s ohledem na vyjádření přítomného zástupce odboru životního prostředí, který neměl k návrhu opatření žádné připomínky.

Ad 3)   Státní plavební správa nerozporuje fakt, že „Popůvská zátoka“ slouží jako koridor pro migrující zvěř, nesouhlasí ale s tvrzením, že navrhovanou úpravou plavebního provozu zde dojde k zhoršení této její funkce. „Popůvská zátoka“ je běžně přístupná součást krajiny, není zde žádná přírodní rezervace s omezeným a upraveným vstupem. Státní plavební správa rovněž nesouhlasí s  názorem, že navržená úprava plavebního provozu na části vodní plochy „Popůvské zátoky“ neomezuje a nereguluje plavební provoz, je to přesně naopak (viz. Článek II. tohoto opatření obecné povahy). Provozní doba ve vymezené vodní ploše je omezena na 7 hodin denně bez provozu o nedělích a svátcích a úprava se týká pouze 4 měsíců v roce. Argument Státní plavební správy, že každý vůdce plavidla je schopen realizovat akrobatickou nebo figurální jízdu pro její fyzickou náročnost pouze krátkou dobu se opírá o plavebním úřadem, ověřenou skutečnost z jiných vodních ploch a byl použit zejména k doložení skutečnosti, že provoz ve vymezené vodní ploše nebude ani ve stanovenou dobu nepřetržitý.

Ad 4)   Dle názoru plavebního úřadu je těžko prokazatelné a možné oddělit vliv běžného plavebního provozu od „upraveného“, Státní plavební správa se proto neztotožňuje s názorem, že by měla nést odpovědnost za škody způsobené zvěří na lesních porostech v okolí „Popůvské zátoky“ z důvodu úpravy plavebního provozu. V navržené vymezené části vodní plochy přehradní nádrže Dalešice bude v souladu se současnou právní úpravou provozována figurální a akrobatická plavba, kdy je stanovena provozní doba i maximální počet současně se pohybujících plavidel. Plavidla zde ale mohou být provozována i v „běžném režimu plavby“, tak jako po celé zbývající vodní ploše vodní plochy Dalešické přehrady, pokud není vymezená část vodní plochy využívána ve smyslu tohoto opatření obecné povahy.

Dne 3. 10. 2019 obdržela pod č. j. 3842/PR/19 Státní plavební správa dopis s připomínkami k oznámení návrhu opatření obecné povahy od spolku Nová Osada Kramolín z.s. (dále jen Nová Osada) v němž se uvádí:

Dle ustanovení § 172 odst. 4. správního řádu Nová Osada uplatňuje písemné připomínky ve stanovené lhůtě jako osoba, jejichž zájmy mohou být opatřením obecné povahy 32/2019 přímo dotčeny a to:

 1. Nová Osada je sdružení vlastníků rekreačních staveb a v katastru obce Kramolín u přehradní nádrže Dalešice. Členové spolku využívají tuto oblast včetně přehradní nádrže k rekreaci a odpočinku. Nová Osada uvádí, že vymezením navrhované části vodní plochy k provozu vodních skútrů atd. dojde k většímu zatížení této lokality a to jak hlukem, tak pohybem lodí v dané oblasti. Přestože ve vypořádání námitek dotčených obcí nebyly shledány přímé dopady z hlediska ochrany přírody a činností spojené s myslivostí, rekreací a rybolovem, jedná se o dopady nepřímé narušením celkové pohody a klidu pro rekreaci a rekreační aktivity. Dojde i k znečišťování břehů a vodní plochy odpadky a provozními kapalinami a tím ke znečišťování přírodního prostředí, i když ve vypořádání námitek obcí nebylo doloženo.
 2. Cílem opatření je umožnit uživatelům vodních skútrů k figurální a akrobatické plavbě pohybovat se ve vymezeném prostoru, ale Státní plavební správa nestanovuje uživatelům povinnost pohybu pouze ve vymezeném prostoru. Pohyb skútrů a ostatních plavidel mimo tento vymezený prostor není nikterak omezen. Nová Osada uvádí, že dojde k významnému zvýšení frekvence lodní přepravy a provozu vodních skútrů mimo vyhrazený prostor, protože v bezprostřední blízkosti tohoto prostoru není žádná infrastruktura a přístupové komunikace umožňující spouštění plavidel a tato se budou do prostoru dostávat po vodní ploše od hráze. To bude mít za následek narušení klidu v celém úseku od hráze k vymezenému prostoru.
 3. Nová Osada nesouhlasí se vznikem vymezené vodní plochy popsané v Návrhu opatření obecné povahy 32/2019. Nová Osada požaduje, aby její požadavky byly realizovány Státní plavební správou, a očekává minimálně zvýšenou kontrolu lodního provozu.

Státní plavební správa se připomínkami zabývala a k jejich vypořádání uvádí následující:

Ad 1)   K otázce zatížení hlukem a znečištění uvádíme, že všechny vodní skútry jsou plavidla podléhající evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě a jedná se o výrobky uvedené na trh v souladu s Nařízením vlády č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. V tomto nařízení vlády jsou zapracovány mimo jiné také požadavky předpisů Evropské unie na emise a hluk výrobků dodávaných na trh. Plavidla, která se prodávají na evropském trhu, jsou opatřena certifikátem CE (prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie) a podléhají pravidelným technickým prohlídkám. Problematika hluku je obecně řešena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Další podrobnosti a zapracování příslušných předpisů Evropské unie obsahuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro velmi specifickou činnost, jakou je např. provoz vodních skútrů na sledované vodní cestě, však není v uvedených předpisech stanoven hygienický limit hluku. Jako preventivní opatření před zatížení hlukem z provozu plavidel Státní plavební správa již v návrhu opatření obecné povahy snížila maximální počet současně provozovaných plavidel – u vodních skútrů a jetsurfů ze tří plavidel na dvě. Státní plavební správa nesouhlasí s názorem, že dojde ke zvýšenému znečišťování břehů a vodní plochy odpadky a provozními kapalinami znečišťování přírodního prostředí. Jak už bylo uvedeno v návrhu opatření obecné povahy, dle vlastních zjištění z dalších podobně vyznačených vymezených ploch k znečišťování břehů a vodní plochy úpravou plavebního provozu nedochází. Pro zabránění poškození životní prostředí jsou v bodě 14. Článku II. tohoto patření obecné povahy stanoveny podmínky upravující chování uživatelů vymezené vodní plochy a nakládání se závadnými látkami. Případné poškozování životního prostředí je v rozporu s platnou legislativou a její porušování podléhá sankcím, jejichž řešení ale nespadá do kompetencí Státní plavební správy. K narušování celkové pohody a klidu uvádíme, že i provozování vodních skútrů je součástí rekreačních činností stejně tak jako další aktivity provozované ve vodě (např. koupání, plavání, rybolov, vodní sporty obecně).

Ad 2)   Stání plavební správa svým opatřením obecné povahy pouze upravuje plavební provoz na části přehradní nádrže Dalešice, zřizování pozemních komunikací ani žádné další infrastruktury není v její pravomoci. Pokud zde plavidla plují v „běžném režimu plavby“, tak jako po celé zbývající vodní ploše Dalešické přehrady, musí být provozována v souladu s platnými přepisy. Státní plavební správa nastavila v opatření obecné povahy podmínky (viz. Článek II opatření obecné povahy) tak, aby v co největší míře eliminovala hypotetický negativní vliv upraveného režimu plavby na nejbližší okolí, a je přesvědčena, že nedojde vymezením části vodní plochy k enormnímu nárůstu provozu plavidel na zbývající části přehrady. S ohledem k vysloveným obavám, bude nicméně opatření obecné povahy vydáno s platností pouze na jeden rok a situace bude poté vyhodnocena.

Ad 3)    Státní plavební správa i Policie České republiky bude věnovat celé oblasti, která zahrnuje i předmětnou vymezenou plochu pro provoz vodních sportů zvýšenou pozornost. Je ale zřejmé, že stejně jako např. na silnicích té nejvyšší třídy není v možnostech dozorových orgánů zajišťovat stálou kontrolu úpravy a pravidel plavebního provozu.

Dne 4. 10. 2019 obdržela pod č. j. 3856/PR/19 Státní plavební správa dopis s vyjádřením nesouhlasu a námitkami  oznámení návrhu opatření obecné povahy 32/2019 podepsaný zástupci obcí Popůvky, Hartvíkovice, Třesov, Sedlec, Koněšín, Kladeruby nad Oslavou, městyse Mohelno, městyse Dalešice a zástupci Moravského rybářského svazu, z.s., z pobočných spolků Hrotovice a Třebíč, v němž se uvádí:

Zástupci okolních obcí a organizací nesouhlasí s opatřením obecní povahy 32/2019, kterým se na přehradní nádrži Dalešice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou neb k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů.

Obce a organizace rovněž nesouhlasí s případným umístěním výše jmenovaných vodních sportů kdekoliv po celé délce Dalešické přehrady.

Nesouhlasí neboť, hlučnost, nepořádek v krajině, závažné znečišťování vodní hladiny a břehů vodní ho díla Dalešice ropnými látkami při tankování nádrží těchto plavidel, znemožnění rybolovu, ohrožování na životě a zdraví ostatních uživatel VDD bezohlednými jízdami. Neúměrné vymílání břehů VDD, kde dochází k padání stromů, podemílání břehů, které již na některých místech zasahuje nad pozemky ČEZ a.s., a začíná zasahovat do soukromých pozemků vlastníků lesa.

Státní plavební správou nebyly zodpovězeny otázky obce Popůvky ze dne 14. 6. 2019 o přístupové cestě k dané lokalitě, a jakým způsobem se budou uživatelé vytýčené plochy do této lokality přepravovat (opět budou svou bezohlednou jízdou po vodní hladině ohrožovat život a zdraví ostatních rekreantů), a jak bude prováděno udržení pořádku po rekreantech (zajišťují obce na svoje náklady).

Rozhodnutím o umístění narušuje Státní plavební správa zájmy místních občanů, rybářů a myslivců aj., v neposlední řadě mění ráz krajiny.

Státní plavební správa se námitkami zabývala a k jejich vypořádání uvádí následující:

Přehradní nádrž Dalešice plní celou řadu funkcí a rekreační plavba k nim rovněž patří. Platná právní úprava pro oblast vnitrozemské plavby pamatuje také na rozvoj rekreačních aktivit jako vodní lyžování, figurální plavba na vodních skútrech či jetsurfech na vodních cestách a předpokládá vymezení vodních ploch pro činnosti, které mohou být provozovány pouze v těchto plochách. Hlavním důvodem pro zřízení vymezené vodní plochy na přehradní nádrži Dalešice je zabezpečení bezpečnosti plavebního provozu včetně bezpečnosti koupajících se osob. Bez vyznačení vymezeného prostoru se zde jednoznačně zvyšuje riziko nepovoleného způsobu plavby při vodním lyžování, vodních skútrů a jetsurfů, kdy k těmto činnostem, které mohou být provozovány pouze ve vymezené části vodní cesty, bude docházet v běžném plavebním provozu. Umístění vymezené vodní plochy se vždy koncipuje tak, aby tato plocha co nejméně zasahovala do vodní cesty, co nejméně narušovala přilehlý plavební provoz, dále co nejmíň zasahovala do dalších rekreačních aktivit provozovaných na březích vodní cesty a také aby bylo co nejmíň zatíženo provozem ve vymezené vodní ploše přilehlé okolí. Pokud to umožňují plavební hloubky, jsou vždy tyto prostory umístěny podél břehu. Vymezená část vodní plochy v „Popůvské zátoce“ tyto podmínky splňuje.

K námitce zatížení hlukem sdělujeme, že vodní skútry, jetsurfy a plavidla určená k provozování vodního lyžování jsou plavidla podléhající evidenci podle zákona o vnitrozemské plavbě a jedná se o výrobky uvedené na trh v souladu s Nařízením vlády č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. V tomto nařízení vlády jsou zapracovány mimo jiné také požadavky předpisů Evropské unie na emise a hluk výrobků dodávaných na trh. Plavidla dodávaná na trh jsou vybavena certifikátem CE (prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie) a podléhají pravidelným technickým prohlídkám. Státní plavební správa preventivně vzhledem k obavám zvýšené hlukové zátěže obcí snížila již v návrhu tohoto opatření obecné povahy maximální počet současně provozovaných plavidel (vodní skútry a jetsurfy) ze tří na dvě plavidla, kdy využila poznatků získaných z měření hlukové zátěže na jiné lokalitě. K omezení a k snížení i pouze hypotetického dopadu provozování plavidel v upraveném režimu plavby ve vymezené části vodní plochy Státní plavební správa rovněž upravila v návrhu opatření obecné povahy jak rozměry vymezené vodní plochy, tak i provozní dobu. Provoz ve vymezené vodní ploše není vůbec povolen v neděli stejně tak jako o státních svátcích, provozní doba byla zkrácena na 7 hodin denně.

Obce rovněž předpokládají zvýšené znečištění břehů, činností spojenou s provozem plavidel ve vymezené ploše. S tímto názorem se Státní plavební správa neztotožňuje a nesouhlasí s ním, jelikož dle zjištění z dalších podobně vyznačených vymezených ploch k znečišťování břehů a vodní plochy nedochází. Případné poškozování životního prostředí je v rozporu s platnou legislativou a její porušování podléhá sankcím, jejichž řešení ale nespadá do kompetencí Státní plavební správy. Státní plavební správa rovněž nesouhlasí s názorem, že vymezením části vodní plochy bude docházet v zájmové lokalitě k zvýšené erozi břehů. Ve věci případné eroze vlnobitím Státní plavební správa odkazuje na skutečnost, že na přehradní nádrži Dalešice lze, podle vyhlášky č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách, za běžných klimatických podmínek očekávat střední výšku jedné třetiny nejvyšších vln až 0,3 m, s výskytem ojedinělých vln do 0,5 m. Jedná se tedy o výšky vln, které nebudou provozem povolených plavidel vznikat.  Důvod nesouhlasu opírající se o erozi vlnami tedy není relevantní.

K zřizování pozemní komunikace a přepravy plavidel do „Popůvské zátoky“ plavební úřad uvádí, že zřizování pozemních komunikací není v pravomoci Státní plavební správy, plavidla mohou k vymezené části vodní plochy doplout v běžném režimu plavby. Nelze předjímat, že při plavbě do „Popůvské zátoky“ budou běžně porušována pravidla plavebního provozu. Porušování pravidel plavebního provozu při běžné plavbě, tak i porušení nastavených pravidel plavby ve vymezené části podléhá sankcím. Sankce za porušení pravidel plavebního provozu, tak některého ze zákazů k provozu ve vymezené ploše ukládá buď příkazem na místě Státní plavební správa a Policie České republiky nebo Státní plavební správa v přestupkovém řízení.

Na námitku narušení zájmů místních občanů, rybolovu, myslivosti a narušení celkového rázu krajiny nahlíží plavební úřad z pohledu, že provozování vymezené vodní plochy pro vodní skútry je navrhováno pouze v době od 10 hodin do 17 hodin, 4 měsíce v roce. Ve zbývajícím čase je možné se v prostoru vymezené vodní plochy věnovat rybaření či jiným aktivitám. Vycházet je třeba také ze skutečnosti, že vymezená plocha svými rozměry zabírá pouze nepatrnou část z vodní plochy celé zdrže vodního díla Dalešice. Dle našeho názoru k narušení celkového rázu krajiny úpravou plavebního provozu a umístěním příslušného plavebního značení nedojde, v zájmové lokalitě není budovaná žádná komunikace ani žádné jiné zařízení.

Dne 7. 10. 2019 obdržela pod č.j. 3885/PR/19 Státní plavební správa dopis se s námitkami k oznámení návrhu opatření obecné povahy od Obce Kramolín, ve kterém uvádí, že nesouhlasí s návrhem Státní plavební správy a jejich stanovisko je trvalé. Dále uvádí, že odkázala občany z řad stálých a rekreačních obyvatel našich rekreačních osad v Kramolíně, včetně zástupců společenských zájmových organizací a těmto obec doporučila i, aby své připomínky a podněty zasílali přímo Státní plavební správě.

Státní plavební správa se tímto stanoviskem Obce Kramolín samostatně nezabývala, jelikož se s jednotlivými zaslanými námitkami vypořádala již výše a Obec Kramolín nespecifikovala více svůj důvod nesouhlasu.

Státní plavební správa dospěla k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty přehradní nádrž Dalešice nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu. Zkušenosti z jiných lokalit ukazují, že vymezení plochy pro provoz vodních skútrů snižuje četnost porušování pravidel plavebního provozu nebo nerespektování plavebního značení v běžném plavebním provozu a vznik plochy tedy přispívá ke zvýšení bezpečnosti účastníků plavebního provozu.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty na přehradní nádrži Dalešice umístěné v „Popůvské zátoce“, ř. km 67,050 – 67,180 pro provozování vodního lyžování a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a jetsurfů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s ustanovením § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. 9. 2020.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 7. 5. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 564/PR/20

Příloha

 • Situace umístění vymezené vodní plochy a plavebního značení (listů: 1)

Obdrží:

 • Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 00 Přerov
 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
 • Obec Kramolín, Kramolín 10, 675 77 Kramolín
 • Obec Popůvky, Popůvky 17, 675 75 Popůvky

Obce Kramolín a Popůvky se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

 

Příloha

Situace umístění vymezené vodní plochy a plavebního značení

 Obrázek: Příloha k OOP č. 18/2020 nová

© Státní plavební správa
Zpět