Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 20/2020

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2868/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Dolánky, ř. km 27,00,
ve dnech od 14.05.2020 do 11.06.2020.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Proplavování plavební komorou Dolánky je zajištěno pouze přes velkou komoru.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5 – Smíchov, nábřeží Holečkova 3178/8, PSČ 150 00, IČ 708 89 953, Státní plavební správa omezila plavbu přes plavební komoru Dolánky ve dnech od 14.05.2020 do 11.06.2020 z důvodu poruchy horních klapkových vrat.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. 5. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 2868/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět