Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 21/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 22. 5. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2867/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Štěchovice, ř. km 84,35,
ve dnech od 18.05.2020 od 7,00 hodin do 21.05.2020 do 8,00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komora Štěchovice je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5 – Smíchov, nábřeží Holečkova 3178/8, PSČ 150 00, IČ 708 89 953, Státní plavební správa zastavuje plavbu přes plavební komoru Štěchovice ve dnech od 18.05.2020 od 7,00 hodin do 21.05.2020 do 8,00 hodin z důvodu provádění dokončovacích prací na horních vratech plavební komory.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. 5. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 2867/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět