Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 24/2020

kterým se na vodní cestě Labe (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel s výkonem motoru nejvýše 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3102/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na výše uvedené vodní cestě vodní plochu, která je umístěna při levém břehu Labe v ř. km 865,030 až ř. km 865,100 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 70 m a šířce max. 25 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Objíždění řady uměle vytvořených překážek malými plavidly s výkonem motoru nejvýše 12 kW je možné provozovat každý den v období od 1. dubna do 30. října v době od 09:00 hod do 19:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 13:00 hodin do 19:00 hodin využívat Klub vodního motorismu Kotva, z.s., se sídlem Maxe Švabinského 809/59, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování malých plavidel bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 865,030 ve vzdálenosti 40 m od levého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 865,100 ve vzdálenosti 40 m od levého břehu

  Bóje budou umístěny souběžně s levým břehem. Celkem budou umístěny 2 bóje. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování malých plavidel objíždějících uměle vytvořené překážky v žádném případě překračovány. V takto vymezené vodní ploše bude umístěno celkem 12 kusů bílých slalomových bójí.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem:

  Denně od 1. 4. do 30. 10.
  09–19 hod.
  13–19 hod. Klub vod. motorismu Kotva, z.s.
  Max. 2 plavidla s výkonem motoru nejvýše 12 kW.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 70 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla

 5. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.

 6. Provozem nesmí dojít k poškození opevnění břehu, majetku Povodí Labe, státní podnik a ke znečištění vodního toku ropnými produkty nebo závadnými látkami.

 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.

 8. Provozování malých plavidel se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozování malých plavidel s výkonem motoru nejvýše 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek na vymezené vodní ploše umístěné na vodní cestě Labe, ř. km 865,030 až ř. km 865,100, levý břeh, dne 26.02.2020 v sídle Povodí Labe, státní podnik, Nábřeží 406, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, s dotčenými orgány státní správy a se správcem vodní cesty Povodím Labe, státním podnikem. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel s výkonem motoru nejvýše 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše, jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Labe nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Labe část vodní cesty pro provozování malých plavidel s výkonem motoru nejvýše 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 23.03.2020 a dále na úřední desce Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 6. června 2020.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. října 2025

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 22. 5. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 3102/PH/20

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět