Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 25/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3282/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě, přerušovaně zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava
v úseku ř. km 21,50 až ř. km 22,30,
ve dnech 13. a 14. června 2020,
v době od 08:00 hodin do 17:30 hodin po oba dny.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, v ř. km 21,50–22,30,00, ve dnech 13. a 14. června 2020 krátkodobě opakovaně od 08:00 hodin do 17:00 hodin, a to tak, že nejpozději každou 1,5 hodinu bude umožněno proplutí plavidel uzavřeným úsekem.

Mezi jednotlivými zastaveními plavby bude zajištěna dostatečně dlouhá doba pro proplutí ostatních plavidel proplouvajících úsekem zastavené plavby.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Gladiator Training, z.s., se sídlem 278 01 Chvatěruby, Cvatěruby 27, povolila pořádání závodu Gladiator Challence 2020: The Bridge, který se koná na vodní cestě Vltava v ř. km 21,50–22,30 (lávka pro pěší v ř. km 22,05) a rozhodla o přerušovaném zastavení plavebního provozu.

Konání závodu – instalace kruhů nad vodní hladinou z lávky pro pěší – ohrožuje bezpečnost plavebního provozu, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době vždy krátkodobě a opakovaně zastavena nejpozději každou 1,5 hodinu po ukončení jednotlivých závodů. Uvedeným úsekem je však možné po každém krátkodobém zastavení plavby bezpečně proplout a omezení plavby je tak přijatelné.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 22. 5. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3282/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět