Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 26/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 21. 6. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3477/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,
ve dnech od 11.06.2020 do 20.06.2020.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Velká plavební komora Hořín je mimo provoz a proplavování je zajištěno malou plavební komorou Hořín, kdy při proplavání je možno využít pomocný remorkér.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa zastavuje na základě žádosti Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15, IČ 67981801 zastoupeném společností TÝM/INFRAM-Hořín-Správce stavby, se sídlem Praha 9-Kyje, Pelušková 1407, PSČ 198 00, na základě plné moci, plavbu přes velkou plavební komoru ve dnech od 11.06.2020 do 20.06.2020 z důvodu rekonstrukce plavební komory.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 5. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler

ředitel pobočky

Čj.: 3477/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět