Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 27/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 14. 6. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3300/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 153,20 až ř. km 159,50
dne 13. června 2020
v době od 07:00 do 17:00 hodin.

Průběžná plavba bude zastavena pouze krátkodobě v říčních km.153,20, 153,70, 155,20 a 159,50 a dále v 153,70 ústí zátoky na pravém břehu, 155,00 ústí zátoky na levém břehu a v úseku 157,30 až 157,60 při pravém břehu. Plavba plavidel osobní lodní dopravy plujících podle zveřejněného jízdního řádu nebude omezena.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Zastavení plavby zajistí pořadatel akce a bude provedeno na každém úseku umístěním z obou stran plavecké trasy plavidlem, které ponese podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, signální znak A.1a tabule směřující k připlouvajícím plavidlům, nebo signální znak A.1f dvě červené vlajky vyvěšené na obou stranách plavidla směrem ke břehu. Signální znak, nebo vlajky budou o rozměrech 1,00 m x 1,00 m. Nejpozději, vždy po třiceti minutách, je pořadatel povinen umožnit proplutí čekajícím plavidlům.

 

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti spolku 4Motion z.s. pořádání sportovní akce „Swimrun Orlík 2020“. Její plavecká část bude probíhat na vodní cestě Vltava, přehradní nádrži vodního díla Orlík, v úseku říčního km.153,20–159,50 dne 13.06.2020 v době od 07:00 do 17:00 hodin. Z důvodu zajištění bezpečnosti soutěžících rozhodla Státní plavební správa v uvedeném termínu o zastavení průběžné plavby v místech plavecké trasy.

Z důvodu zajištění bezpečnosti plavebního provozu Státní plavební správa současně s povolením pořádat akci povolila i zastavení průběžné plavby. Státní plavební správa uložila žadateli povinnost, nejpozději vždy po třiceti minutách, umožnit proplutí čekajícím plavidlům. Pořadatel není oprávněn omezit plavbu plavidel osobní lodní dopravy plujících podle zveřejněného jízdního řádu.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 5. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3300/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět