Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 31/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 14. 6. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1189/PR/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu „Testování české veslařské reprezentace na dlouhé trati“, na vodní cestě řece Moravě, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řece Moravě
v prostoru lokality od přístaviště Otrokovice po přístaviště Pahrbek Napajedla,

dne 13. 06. 2020,
v době od 08:00 do 16:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba je zastavena na vodní cestě řece Moravě od ř. km. 166,450 přístaviště Otrokovice po ř. km. 160,220 přístaviště Pahrbek Napajedla, dne 13. 06. 2020 v době od 08:00 do 16:00 hodin. V uvedenou dobu je zastaven veškerý plavební provoz tak, že plavidla pořadatele budou na začátku a konci závodní tratě umístěna kolmo ke směru toku a osazena na přídi a na zádi signálním znakem A.1f velikosti 1,0 x 1,0 m. Zastavení plavby bude zajištěno ze strany pořadatele řádně poučenými osobami.

Článek 3
Odůvodnění

TJ Jiskra Otrokovice z. s., se sídlem Sport. areál TJ Jiskra 1297, 765 02 Otrokovice, požádala o povolení akce na sledované vodní cestě „Testování české veslařské reprezentace na dlouhé trati“ dne 13. 06. 2020 na vodní cestě řece Moravě. Podle ustanovení § 22a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu zastavit plavební provoz.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 1. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 1189/PR/20

© Státní plavební správa
Zpět