Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 32/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 10. 6. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3838/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes malou a velkou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25,
dne 09.06.2019 od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Na plavebních komorách Praha-Podbaba je plavba zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa zastavuje, na základě žádosti SMP CZ, a.s. se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, IČ 27195247, zastoupené na základě plné moci společností Česká lodní doprava – charter s.r.o., se sídlem Záběhlická 48, 106 00 Praha 10-Záběhlice, IČ 25732161, plavbu přes malou a velkou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25, dne 09.06.2019 od 8:00 hodin do 16:00 hodin z důvodu navýšení a stabilizace vodní hladiny v době instalace Trojské lávky.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3838/PH/20

© Státní plavební správa
Zpět