Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 33/2020

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 15. 6. 2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1440/DC/20 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (závody veslařů na Labi v úseku ř.km 821,8 až 828,45), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km. 821,4 až 828,45,
dne 14. 6. 2020,
v době od 09:00 do 17:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Zastavení plavby bude signalizováno v ř. km 821,40 a v ř. km 828,45 signálními znaky „Zákaz proplutí“ (znak A. 1 v příloze č. 7 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 67/2015, Sb., o pravidlech plavebního provozu).
  2. Plavba se zastavuje pouze za příznivých plavebních podmínek na Labi pro pořádání závodu veslařů, a to do vodního stavu 370 cm na vodočtu Mělník.
  3. V místě uvedených plavebních znaků budou přítomny hlídky s vysílačkou, aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tyto hlídky budou dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
  4. Zastavení plavby dle Článku 1. tohoto opatření obecné povahy se nevztahuje na provoz přívozu Štětí – Hněvice na labské vodní cestě v ř. km 821,75; zároveň provozem přívozního plavidla nesmí dojít k omezení a ohrožení plavidel účastnících se veslařských závodů.
 

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa svým rozhodnutím vydaným pod č. j. 1216/DC/20 povolila na základě žádosti Národního olympijského centra vodních sportů, z. s., se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6, Břevnov, IČO 030 390 21, pořádání závodu veslařů „Kontrolní závod reprezentace ve veslování“ na Labi dne 14. června 2020 v úseku od ř. km 821,8 po 828,45. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu v úseku od ř. km 821,40 po ř. km 828,45 tak, jak je uvedeno v Článku 1. Při překročení vodního stavu 370 cm na vodočtu Mělník se závody veslařů nebudou konat a plavební provoz nebude v uvedených časech zastaven.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 5. 6. 2020

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1440/DC/20

© Státní plavební správa
Zpět